VA-teknik

Säker och ordentlig hantering av regn- och avloppsvatten är ytterst viktigt för folkhälsan och en väsentlig faktor i reducering av vattenburna sjukdomar. Dessutom står underhåll och uppgradering av urban vatteninfrastruktur för upp till 80% av samhällsorganisationers totala investeringar. Därför är förarbete och planering grundstenar för att hitta de rätta lösningarna.

Kontakt

Annika Renheim

Annika Renheim

Divisionschef Transport
Tel: +46 10 615 63 57

Ramboll har mångårig erfarenhet av alla typer av rådgivning kring avloppsvatten, och vår projekterfarenhet täcker de traditionella såväl som de mer innovativa tillvägagångssätten.

Vi hjälper ofta våra kunder med att välja energismarta och ekonomiskt optimala lösningar inom:

  • Urbana vattenlandskap
  • Planering av vattentillgång
  • Hantering av avloppsvatten och strategisk planering
  • Hantering av tillgångar
  • Inspektion med TV-övervakning av kloaker samt förnyelseplanering
  • 1D- och 2D-nätverksmodellering, t.ex. Mike Urban, Mike 11, Mike 21, EPANET och Aquis
  • Konceptdesign
  • Detaljerad design
  • Anbudsdesign och DIDIC-kontraktering
  • Rådgivning vid konstruktion

Avlopp

Aktuell lagstiftning betyder nya krav till kommuners planer för avloppsvatten när det kommer till målsättningar och prioriteringar. Ramboll har stor erfarenhet av avloppsplanering. Processen innefattar nära dialog med kommunen, som även medför både politiska och administrativa punkter. Vi använder oss av de senaste GIS-verktygen i projektlösningen och levererar digitala avloppsplaner anpassade efter kundens önskemål.

Vattendirektivet

Rambolls kunskap inom miljövänliga lösningar kommer kunden till hands när ett projekt ska möta vattendirektivets mål, samt hur belastningen av regn- och avloppsvatten kan begränsas. Viktig kunskap när förslag ska arbetas fram till vatten- och insatsplaner.

Under våren 2012 skulle alla kommuner i Danmark utarbeta vattenhanteringsplaner för vattendrag, sjöar, kustvatten och grundvatten, som omfattas av EU’s vattendirektiv.

Tillsyn av vattensektorn

Ramboll utgör en professionell partner som kan bistå med att genomföra den nödvändiga omställningen till den framtida försörjningsstrukturen. Vi bistår med analyser av den framtida försörjningsstrukturen, investeringsbehov, benchmarking, miljö- och energiledning samt IT-verktyg.

Återanvändning av regnvatten

Ramboll är ledande inom integrering av regnvatten i stadsmiljö, till exempel genom öppna kanaler. Vi har bland annat arbetat aktivt med rekreativ användning av regnvatten under de sista 10 åren, då Köpenhamns nya stadsdel Örestad utvecklades.

Tvärvetenskaplighet

Stor erfarenhet från tvärvetenskapliga projekt kännetecknar medarbetare som bland annat har erfarenhet med partnering. Deltagande i avvattningsdelen i de stora VVM-undersökningarna i samband med utvidgandet av motorvägarna i Danmark, samt projektering av kloak i samband med prestigefyllda byggnationer som Operan i Köpenhamn och elefanthuset i Köpenhamns Zoo såväl som Rambölls egna nya huvudkontor i Köpenhamn, samt involvering av expertis från till exempel geoteknik, förorenad jord och konstruktioner, vittnar om stor insikt i tvärvetenskapliga projekt.