Geo och bergteknik

Ramboll har under många år arbetat med geotekniska undersökningar, grundläggning och förstärkning i de mest skilda miljöer och anläggningar. Tillsammans med våra övriga kompetensområden har vi projekterat kompletta anläggningar för infrastruktur, fastigheter och industri- och processanläggningar, såväl i Sverige som utomlands.

Kontakt

Andreas Ramström

Anderas Ramström

Enhetschef Berg & Geoteknik Luleå/Umeå
Tel: +46 (72) 146 81 81
Sara Harris

Sara Harris

Enhetschef geoteknik & geokonstruktion
Tel: +46 10 615 60 00
Niklas Liberg

Niklas Liberg

Head of Department Civil South, Malmö
Tel: +46 (10) 615 56 95
M: +46 (70) 283 04 18

Geokonstruktion

En geokonstruktion är en konstruktion eller en konstruktionsdel som medför förändringar av spänningar i jord/berg och utnyttjar jord- och bergmaterialets egenskaper för att bära last, inklusive egentyngd. I begreppet ingår även sådana konstruktioner som består av enbart jord, exempelvis fyllningar och schakter.

Ramboll Geo arbetar med geokonstruktioner för bland annat broar, hamnar, anläggningar, hus, temporära konstruktioner, jordförstärkningar, m.m.

Inom Ramboll Geo finns det specialistkompetens när det gäller:

 • Datorsimuleringar med Finita elementmetoden
 • Samverkansgrundläggning
 • Pålning
 • Jordförstärkning
 • Tillämpning av statistiska metoder
 • Plattgrundläggning

Medarbetare inom Ramboll deltar aktivt i normutveckling, forskning och teknikutveckling, vilket skapar förutsättningar för att kunna erbjuda ett nytänkande vid projektering av geokonstruktioner. Geokonstruktionsuppdrag utförs ofta i samarbete med andra teknikområden såsom Husbyggnad/Industri, Brobyggnad/Anläggning, m.fl.

Geoprojektering

Vi arbetar med hela geoprojekteringens kedja, från idé till uppföljning och erfarenhetsåterföring, för bland annat vägar, järnvägar, hamnar, hus, industrier, anläggningar, m.m.

Vi kan erbjuda kompetens och resurser, både i och utanför Sveriges gränser, för såväl stora som små geoprojekteringsuppdrag. Vi har den kunskap och organisation som krävs för att kunna hjälpa kunden genom hela geoprojekteringen:

 • Idé
 • Geotekniska undersökningar
 • Utvärdering, analys, problemlösning
 • Dimensionering, design, konstruktion
 • Uppföljning, erfarenhetsåterföring

Ramboll Geo arbetar med geoprojektering för bland annat vägar, järnvägar, hamnar, hus, industrier, anläggningar, m.m. Vi för ett nära samarbete i våra uppdrag med andra teknikområden inom Ramboll t ex Brobyggnad/Anläggning, VA, m.fl.

Bergteknik

Ramboll utför bergprojekt med olika inriktningar:

 • Projektering av berganläggningar, upprättande av förfrågningsunderlag och bygghandlingar
 • Dimensionering och konstruktion av berganläggningar och undermarksanläggningar, t. ex. tunnlar, garage, depåer och andra bergrum samt grundläggning på berg
 • Specialutredningar avseende t. ex. bergstabilitet, tätning av berg, bergschaktning, riskanalyser och riskbedömningar
 • Geologiska undersökningar och besiktningar
 • Geofysiska förundersökningar
 • Miljö- och hydrogeologiska utredningar avseende byggandet av berganläggningar
 • Upprättande av handlingar för tillståndsärenden såsom ansökan enligt miljöbalken och ansökan om bygglov
 • Medverkan vid upphandlingar av bergentreprenader
 • Medverkan under byggskedet (aktiv design) och som teknikstöd
 • Statusbestämning, kontroller och underhållsplanering för befintliga berganläggningar

Med Rambolls gedigna kunskaper och breda erfarenhet inom området kan större och mindre uppdrag utföras effektivt genom välfungerande samarbetsformer med myndigheter och övriga aktörer. Inom den egna organisationen jobbar olika teknikområden integrerat i projekten för att säkerställa en optimal produkt för kunden.

Projekt

Malmö hamn

Malmö Hamn flyttar

Hamnen i Malmö planerar för en omlokalisering av stora delar av verksamheten till nya anläggningar i norra delen av hamnområdet.

Broarna över Södertälje kanal i Södertälje. (Johan Fredriksson / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0))

Ny järnvägsbro över Södertälje kanal

Den gamla järnvägsbron över Södertälje kanal byggdes 1918 och krävde mycket underhåll. Därför byggdes en ny bro som stod klar 2010. Projektering och geoteknik utfördes i samverkan mellan Ramboll i Sverige och Danmark.

Visa alla projekt för den här tjänsten