Bro- och anläggningsunderhåll

Att underhålla befintliga byggnadsverk på ett riktigt sätt är av största vikt ur samhällsekonomisk synvinkel och med avseende på säkerhet för trafikanterna.

Byggnader av betong, stål och trä bryts med tiden ner och behovet av reparation och förstärkning är stort. Detta gäller framförallt konstruktioner byggda under 50-och 60-talet men även många nyare och modernare konstruktioner behöver åtgärdas.

Inom Ramboll finns en grupp som är specialiserad på befintliga byggnadsverk och dess problematik. Vi bistår med teknisk sakkompetens så att insatser kan planeras i rätt tid och att kundens investeringar kan optimeras.

Tjänster

 • Inspektioner av byggnadsverk
 • Skadeutredningar med åtgärdsförslag
 • Bärighetsutredningar med åtgärdsförslag
 • Klassningsberäkningar för bestämmande av högsta tillåtna trafiklast på befintliga broar
 • Livslängdsberäkningar av byggnadsverk med avseende på nedbrytande mekanismer som t.ex. korrosion och frost
 • Arbetshandlingar i form av ritningar och tekniska beskrivningar för reparation och förstärkning
 • Instrumentering av t.ex. broar för mätning av spänningar i material och deformationer
 • Projektering vid utbyte av befintlig uttjänt bro eller dylikt
 • Kostnadskalkyler för entreprenader
 • Byggledning
 • Forskning och utveckling

Tillståndsbedömning av byggnadsverk

Tillsammans med våra danska och finska kollegor, kan Ramboll betraktas som världsledande inom detta område. Ramboll förfogar bland annat över ett eget laboratorium för analys av betongprover samt en större uppsättning utrustning för tillståndsbedömning av byggnadsverk med oförstörande provning. Som exempel kan nämnas:

SMASH
Med denna metod går det bl.a. att verifiera om inre skador finns i en betongkonstruktion och tillståndet för tätskikt på broar. Metoden är snabb och stora ytor kan kontrolleras på kort tid.

GEORADAR
För betongkonstruktioner används Georadar för lokalisering av djupt liggande armering som t.ex. spännkablar. Resultatet kan presenteras i 3D.

EKP
Genom en EKP-mätning kan armeringskorrosion upptäckas långt innan den hunnit få skadlig inverkan på konstruktionen.

IMPACT ECHO

Metoden kan användas för att mäta tjocklek på beläggning, betong och ståltvärsnitt. Det går även att kontrollera om djupt liggande håligheter mm finns i t.ex. en betongkonstruktion.

MIRA
MIRA är ett instrument som med hjälp av ultraljud kan skapa en tredimensionell representation (tomogram) för kontroll av inre defekter i en betongkonstruktion.