Buller

En god ljudmiljö är avgörande för människors hälsa. Det kan röra sig om att skapa en bra arbetsmiljö, minimera trafik- och industribuller och bygga bra bostäder i utsatta miljöer. Detta gör att akustik får en central roll i flertalet projekt.

Med digital GPS-positionerad trafikdata ökar förståelsen för användningen av vår infrastruktur.

Kontakt

Erik Hedman

Erik Hedman

Global Division Unit Manager, Smart Mobility Sweden
Tel: +46 10 615 54 83

Bullerskydd

Buller från tåg-, väg- och flygtrafik upplevs ofta som ett mycket stort miljöproblem i tätorter. Ramboll har stor erfarenhet av utredning och bekämpning av trafikbuller. Med beräkningar och mätningar analyserar vi situationen vid nybyggnad, ombyggnad och i befintlig miljö. Det kan gälla allt från detaljplan för ett enskilt kvarter till kartläggning av bullret i en hel kommun. Vi hjälper projektutvecklare att uppfylla de stränga bullerkrav som samhället satt upp.

I befintlig miljö utreder vi störningarnas omfattning, föreslår bullerskydd och kostnadsberäknar dessa. Efter åtgärd följer vi upp med mätningar. Kartläggningar av hela kommuner ligger till grund för bullersaneringsplaner. Med kopplingen till trafiksimuleringsprogrammet Contram kan inverkan på bullret av olika trafikregleringar enkelt analyseras. Från en digital terrängmodell och med uppgifter om trafiken beräknas bullret med moderna simuleringsprogram.

Storskaliga uppdrag kan innefatta:

  • Kalkylera och kontrollmäta buller från vägar och järnvägar
  • Specificera ljudkrav för akustikprogram
  • Finna bullerreducerande lösningar som tillmötesgår både regler och kundens önskemål
  • Assistera andra konsulter med akustikdimensionering eller att välja produkter
  • Genomföra slutbesiktningar och kontrollmätningar eller kalkyler