Strategiska hållbarhetstjänster

Våra kunders hållbarhetsstrategier och mål varierar utifrån den påverkan på samhälle och miljö som kunden har. Oavsett om det är en privat eller offentlig kund så är det viktigaste för oss att identifiera och integrera helhetslösningar för kundens hållbarhetsfrågor, med syftet att nå kundens verksamhetsmål och en långsiktigt hållbar utveckling.

Hållbarhet i en levande stadsmiiljö

Kontakt

Oscar Ölund

Oscar Ölund

Tel: +46 (10) 6153124
M: +46 (70) 8599672

På Ramboll har vi en bred kompetens inom hållbarhetsområdet och vårt erbjudande omfattar flera olika typer av tjänster som hjälper dig att utveckla ditt hållbarhetsarbete vidare, oavsett var du står idag. Vi arbetar både med stora och små organisationer och våra kunder finns i privat och offentlig sektor. Våra konsulter har ofta en processledande roll i sina uppdrag där vi tar ett helhetsgrepp och tillsammans med kunden driver hållbarhetsarbetet framåt. Vi erbjuder också expertrådgivning inom olika områden där vi utgör bollplank och stöd i en process och kunden arbetar sedan vidare på egen hand.

Våra tjänster kan delas in i följande områden:

Hållbarhetsstrategier

Införande av hållbarhet i affärsplaner och i ledningssystem, ofta med koppling till ISO 14001, ISO 26000, ISO 45001 eller FN:s globala hållbarhetsmål (Agenda 2030). Vi hjälper till med till exempel framtagande av policy, mål, handlingsplaner, nyckeltal etc.

Hållbarhetsrapportering

Vi ger stöd i arbete med hållbarhetsrapportering, både att leda hela processen (intressentanalys, väsentlighetsanalys, textproduktion, framtagande av nyckeltal etc) men vi gör också enskilda delar i processen, allt enligt kundens önskemål. Vi har kompetens och erfarenhet av att ta fram hållbarhetsrapporter enligt lagkrav och enligt GRI. Flera av våra konsulter håller också kurser i GRI och vi granskar också kundernas rapporter för att säkerställa att de uppfyller lagkrav/GRI.

Hållbarhetsanalyser

Som en viktig del av införandet av hållbarhetsfrågor i verksamheten genomför vi också ett stort antal analyser:

 • Omvärldsanalys och benchmark
 • Riskanalys (övergripande, för leverantörer etc)
 • SWOT-analys och GAP-analys
 • Intressentanalys (genom enkäter och djupintervjuer)
 • Väsentlighetsanalys (för att identifiera väsentliga hållbarhetsfrågor

Hållbara inköp och leverantörsutveckling

Vi erbjuder olika tjänster för att kundens inköpsprocess och leverantörskedja ska kunna bli mer hållbar, exempelvis:

 • Utformning av miljökrav, sociala krav, Code of Conducts
 • Metoder för leverantörsuppföljning, utvärdering och avvikelsehantering
 • Revisioner (andra- och tredjeparts)

Oavsett om ert företag berörs av lagkravet om hållbarhetsrapporter eller inte, så är det ett bra verktyg för att analysera, utveckla och driva på hållbarhetsarbetet. Vi på Ramboll har bred kompetens inom området och har god erfarenhet av att ta fram hållbarhetsrapporter som driver hållbarhetsarbetet framåt.

Global Reporting Initiative (GRI)

Flera företag och organisationer som hållbarhetsrapporterar gör det enligt Global Reporting Initiative (GRI). Standarden omfattar redovisning av företagets ekonomiska, ekologiska och sociala påverkan. GRI medför ett systematiskt arbetssätt som dels ger en nulägesanalys men även fungerar som ett verktyg för att ta företagets hållbarhetsarbete till nya nivåer. Standarden ger även exempel på frågor (aspekter) och upplysningar (indikatorer).

Utbildning

Vi erbjuder både öppna och företagsinterna utbildningar inom hållbarhetsområdet. Klicka här för att läsa mer om våra utbildningar

Vad vi kan hjälpa er med

Ramboll har god erfarenhet av att processleda, ta fram och utveckla hållbarhetsrapporteringar samt arbetssätt. Vi har även erfarenhet av att integrera hållbarhetsarbete med affärsplaner. I vårt erbjudande ingår bland annat:

 • Processledning
 • Integrera hållbarhetsarbetet och affärsplanen
 • Workshops & Utbildning
 • Intressentanalyser
 • Väsentlighetsanalyser för att identifiera ert bolags väsentliga hållbarhetsfrågor (aspekter)
 • Framtagande av upplysningar (indikatorer)
 • Riskanalyser
 • Leverantörsuppföljningar
 • Framtagande av hållbarhetsrapport enligt gällande lagkrav
 • Uppföljning av framtagna hållbarhetsrapporter samt framtagande av åtgärdsplaner för att utveckla hållbarhetsarbetet.
 • Stöd och rådgivning

Hittar du inte vad du söker eller vill du veta mer om våra tjänster och utbildningar, tveka inte att kontakta oss.