Resurs- och avfallshantering

Resurs och avfallshantering är nödvändiga delar i en cirkulär ekonomi och Ramboll erbjuder tjänster inom avfall och återvinning, förebyggande av avfall, livscykelanalyser och klimatberäkningar inom alla branscher och mot offentliga aktörer.

Kontakt

Tomas Thernström

Tomas Thernström

Seniorkonsult
Tel: +46 (10) 615 51 79
M: +46 (72) 169 86 28

Vi är i en förändringsfas där avfall som uppstår i högre grad används som resurser men förändringen sker inte av sig själv. Ramboll arbetar inom avfallsfrågor med utredningar av tillstånd och förutsättningar för nya avfallslösningar oavsett om det är en ny återvinningsteknik, en insamlingslösning som en ny Återvinningscentral eller om det är användning av återvunnet material. Ramboll kombinerar kompetens inom avfall, livscykelanalys och produktsäkerhet för att täcka in alla problemställningar för cirkulära flöden. 

Förebyggande av avfall

Det bästa avfallet är det som inte finns. Rambolls konsulter har arbetat med lösningar för att minska avfall i över 10 år och utvärderat lösningar för kretsloppsparker, reparations och uthyrningsverksamheter och åtgärder för enskilda att minska sitt avfall. På www.sopor.nu kan du se filmer och tips kring avfallsförebyggande som Ramboll tog fram på uppdrag av Göteborgs stad och utmana dig själv att välja avfallssnåla lösningar. I projektet som du även hittar på Göteborgs stads webbsida finns 30 åtgärder som minskar göteborgarnas avfall med 30 procent till år 2030.

Avfallsutrymmen och återvinningscentraler

Inom avfall erbjuder Ramboll tjänster med utformning av återvinningscentraler och avfallsutrymmen. Vi har skrivit båda handböckerna på området och har lång erfarenhet av att anpassa lösningar efter de lokala förutsättningarna. Handböckerna finns för nedladdning på www.avfallsverige.se. Inom återvinningscentraler har vi även utrett säkerhetsfrågor och inpasseringssystem både som branschrapporter och för enskilda kommuner och genomför löpande lokaliseringsutredningar, medborgardialoger och projektering. Avfallsutrymmen i byggnader är ett högaktuellt område eftersom alla bostadsfastigheter från 2023 ska erbjudas fastighetsnära insamling av förpackningar och Ramboll har färdiga paket för behovsscreening, utformning och avtalsstöd.

Matavfall

Ramboll erbjuder systemlösningar för de kommuner som ännu inte infört matavfallsinsamling med både förstudier och genomförandeprojekt. Vi har praktisk erfarenhet av hela kedjan från val av påsar, kärl och insamlingsfordon till kommunikation och upphandling av behandlingsanläggning samt omlastningslösningar.

För kommuner som redan har infört matavfallsinsamling erbjuder Ramboll analyser och åtgärder för att minimera matsvinn samt öka insamlingen och kvalitén av det matavfallet som samlas in för produktion av biogas och biogödsel.

Läs mer om våra tjänster

Produktblad

Cirkulär ekonomi - Återbruk och återvinning

Klimatutsläpp och resursanvändning är ständigt aktuella och omdebatterade frågor förknippade med stora utmaningar. För att minska koldioxidutsläppen och på sikt nå netto nollutsläpp krävs omfattande åtgärder och en förändrad syn på vad som är avfall och vad som är en resurs.


Läs mer: Cirkulär Ekonomi - Återbruk och återvinning (PDF)