Miljökonsekvensbeskrivning

Ramboll är ledande inom miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), sociala konsekvensbeskrivningar (SKB) och planeringsprocesser och har lång erfarenhet av att driva tillståndsärenden. Vår erfarenhet i kombination med stor kunskap om lagstiftning och myndighetskrav gör oss till en effektiv samarbetspartner för att nå satta mål.

Kontakt

Cecilia Lunder

Cecilia Lunder

Department Manager
Tel: +46 10 615 31 50

Vi stöttar våra kunder med hantering av processer inom bland annat infrastruktur, samhällsplanering, nyexploatering, energi och energidistribution, gruv- och mineralnäring, avfall, vatten och marin miljö.

Vi förverkligar våra kunders visioner genom tidig planering och bidrar med kunskap och erfarenhet av effektiva miljöprocesser. Med ett stort antal infrastrukturprojekt och prövningar i mark-och miljödomstolen bakom oss, omfattande kontakt med myndigheter och sakkunskap arbetar vi nära våra kunder i alla projekt.

Vi upprättar kompletta handlingar med MKB och efterfrågade fördjupningar. Vi gör bullerutredning, luftberäkning, recipientbedömning, naturinventering, kulturarvsanalyser och landskapsanalyser med mera. Vi utför även social konsekvensbeskrivning (SKB), barnkonsekvensanalys och hållbarhetsbedömning. En viktig del i vårt arbete är att avgränsa innehållet i MKB till kundens behov och efterfrågan, vilket sparar både tid och pengar för våra kunder.

Vi har stor erfarenhet av att driva samråd som en del i MKB-arbetet och vet att en tydlig dialog under samrådsprocessen minimerar risken för förseningar och onödiga kostnader för våra kunder. Vi leder en konstruktiv dialog med statliga verk, tillsynsmyndigheter och organisationer för att säkerställa rätt omfattning och fokus. Vi medverkar även vid genomförande av projekten. I dialog med beställare och entreprenör arbetar vi med byggplatsuppföljning och kontroll och ser till att miljöåtgärder genomförs och följs upp.

Våra tjänster omfattar bland annat:

  • Kompletta miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndshandlingar inom områdena infrastruktur, samhällsplanering, energi och vatten
  • Fördjupningar som efterfrågas i miljöprocessen; allt från bullerutredning, luftberäkning, landskapsanalys, kulturmiljöutredningar ekosystemtjänster och recipientbedömning till sociala konsekvensanalyser, barnkonsekvensanalyser och hållbarhetsbedömningar
  • Samrådsprocesser
  • Strategiska miljöbedömningar för till exempel nationella och regionala planer och kommunala översiktsplaner
  • Byggplatsuppföljning i samarbete med beställare och entreprenör

Tillsammans med våra Ramboll-kollegor i världen arbetar vi med Internationella EIA, ESIA och ESHIA. Vi gör även bedömning av efterlevnad och/eller försäkran enligt alla viktiga internationella standarder för långivare. Det gäller Equator Principles (EP), International Finance Corporation (IFC)/World Bank Performance Standards och EHS-riktlinjerna, OECD Common Approaches och enskilda multilaterala/utvecklingsrelaterade bankstandarder som exempelvis European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Inter-American Development Bank (IDB) och European Investment Bank (EIB). Vi arbetar också som långivarens oberoende miljö- och samhällsrådgivare (LESC) för projekt och exportfinansieringsöverenskommelser.

Hittar du inte vad du söker eller vill du veta mer om våra tjänster, tveka inte att kontakta oss.