Luftkvalitet

Ramboll erbjuder spetskompetens inom luftkvalitet och använder nyskapande teknik och metoder för att kunna ta fram skräddarsydda lösningar som skapar förutsättningar för samhällen med god luftkvalitet.

Luftkvaliteten påverkar människor.

Kontakt

Erik Mattsson

Erik Ceder

Specialist luftkvalitet i inomhusmiljö
Tel: +46 (10) 615 33 24
M: +46 (70) 665 33 24
Daniel Nilsson

Daniel Nilsson

Nationell samordnare luftkvalitet
Tel: +46 10 615 34 56

Luftkvalitet i utomhusmiljö

Även om betydande förbättringar av luftkvalitén har skett under de senaste decennierna återstår fortfarande stora problem. Problem med dålig luftkvalité påverkar människors hälsa, växtligheten, klimatet och kulturföremål och är idag märkbara för hela jordens befolkning. Rambolls experter kan bland annat hjälpa till med:

 • Kartläggning av luftkvalitet i urban miljö genom mätningar eller modellberäkningar
 • Modellberäkning av luftkvalitet i komplexa urbana miljöer
 • Luftkvalitetsutredningar i samband med etablering av nya bostadsområden
 • Spridningsberäkningar från miljöfarliga verksamheter
 • Luftkvalitetsutredningar i samband med tillståndsprövningar
 • Luktutredningar
 • Bedömning av luftkvalitet i förhållande till miljökvalitetsnormer och miljömålet Frisk luft
 • Efterlevnad av luftkvalitetsförordningen

Modellberäkningar och spridningsberäkningar

Rambolls experter utvecklar modeller för spridningsberäkningar, modeller som även myndigheter rekommenderar. Detta medför att vi är världsledande på modellberäkningar av luftkvalitet och att våra modeller står sig över tid vid kontroll av luftkvaliteten. Ramboll använder sig av bland annat följande modeller:

 • AERMOD
 • ADMS
 • GRAL
 • CalPuff
 • CFD, Computational Fluid Dynamics

Luftkvalitet i inomhusmiljö

Ramboll har ett brett spektrum av inomhusmiljöutredningar avseende luftkvalitet, komfort, ventilation och fukt.

 • Radonutredning genom kontinuerlig mätning (elektroniska loggar) och åtgärdsförslag
 • Luftkvalitetsutredning inomhus (provtagningar, mätning, analyser, bedömningar m.m)
 • Fuktutredningar/Fuktskador (loggning av temperatur, luftfuktighet, materialprovtagningar)
 • Byggnadsmiljö och luftföroreningar från material
 • Arbetsmiljö och luftföroreningar från verksamhet
 • Omställning/ombyggnation av fastighet till bostäder
 • Luftföroreningar från tidigare verksamhet
 • Utredning av luftkvalitet i inomhusmiljö enligt SWESIAQ-modellen
 • Sjuka hus utredningar 

Luftutsläpp vid energiproduktion och industriell tillverkning

Att minska luftföroreningarna från energiproducerande anläggningar och industriell tillverkning är ett sätt att förbättra luftkvaliteten. Våra specialister har god erfarenhet av den lagstiftning som gäller för olika typer av energi och industrianläggningar och kan bland annat erbjuda följande tjänster:

 • Bästa tillgängliga teknik (BAT)
 • Kommersiellt tillgänglig teknik för att minska utsläpp av luftföroreningar
 • Utsläppsgränsvärden
 • Industriutsläppsdirektivet (IED)
 • Förordning 2013:252 om stora förbränningsanläggningar
 • Förordning 2013:253 om förbränning av avfall
 • Vägledning om kväveoxidavgiften
 • Kvalitetssäkring av automatiska mätsystem
 • Ackrediterade emissionsmätningar av stoft och lösningsmedel
 • Utsläppsberäkningar

Hittar du inte vad du söker eller vill du veta mer om våra tjänster, tveka inte att kontakta oss.