Kemiska hälsorisker och riskbedömning

Kontakt

Sara Grundén

Sara Grundén

Lead consultant
Tel: +46 10 615 31 30
Nicklas Gustavsson

Nicklas Gustavsson

Senior Consultant, Toxicologist
Tel: +46 (10) 6154540
Alla företag som hanterar farliga kemiska produkter måste lista, riskbedöma och om nödvändigt vidta åtgärder för att säkerställa en hälsosam arbetsmiljö och motverka ohälsa och olycksfall. Begreppet kemisk arbetsmiljörisk innefattar dock mer än bara kemiska produkter och alla riskkällor måste kartläggas och riskbedömas.

Arbetsgivare har enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) långtgående skyldigheter för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen till följd av exponering från skadliga ämnen. Alla kemiska riskkällor på arbetsplatsen ska förtecknas och riskbedömas och arbete får inte påbörjas innan en undersökning och riskbedömning har genomförts och nödvändiga åtgärder vidtagits för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Kemisk riskkälla är ett brett begrepp och omfattar alla ämnen och risker som kan uppstå till följd av reaktioner, arbetsmoment (t.ex. svetsning, slipning, gjutning), temperatur, eller genom minskning av halten syre i luften. Även allergener och mögelsporer omfattas.

I de fall där produkter eller arbetsmoment innehåller eller ger upphov till av ämnen som omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) så ska en bedömning göras huruvida halten av respektive ämne är godtagbar med hänsyn till gränsvärdet. Om det inte går att bedöma ska mätning i andningszonen ske.

I de flesta fall saknas hygieniska gränsvärden men ofta anges istället en härledd nolleffektskoncentration (DNEL) i säkerhetsdatabladet, dvs. en koncentration under vilken inga skadliga effekter förväntas ske. Denna uppgift motsvarar ett gränsvärde och exponeringen ska vara lägre än både DNEL och Arbetsmiljöverkets gränsvärde.

Utökade säkerhetsdatablad (E-SDS) innehåller exponeringsscenarier som tillverkaren har tagit fram för att produkten ska kunna hanteras säkert. Verksamheter som får ett E-SDS av sin leverantör är skyldiga att gå igenom och anpassa sin verksamhet så att den överensstämmer med relevant exponeringsscenario. Att tolka ett exponeringsscenario är inte alltid enkelt och här upplever vi att många företag därför undviker eller struntar i att uppfylla sina skyldigheter.

Våra tjänster

Vi hjälper företag med allt som rör kemiska arbetsmiljörisker. Det kan omfatta att hjälpa till att identifiera och riskbedöma rikskällor ute i verksamheten, att hjälpa till med tolkning av information i säkerhetsdatablad, eller att bistå med genomgång av exponeringsscenarier i utökade säkerhetsdatablad (e-SDS). Kanske har ni påbörjat arbetet med att lista produkter och vet inte hur ni ska gå vidare eller så har ni blivit inspekterade och ålagda att vidta åtgärder. Oavsett var i processen ni befinner er så kan vi erbjuda expertstöd från våra erfarna konsulter. Behöver ni höja kunskapsnivån på företaget hjälper vi gärna till och tar fram en företagsanpassad utbildning, antingen på plats eller som en digital kurs som är tillgänglig när det passar er bäst. Vi kan också erbjuda arbetsmiljömätningar vid behov.

Exempel på tjänster

  • Inventering och förteckning av kemiska arbetsmiljörisker
  • Riskbedömning för kemiska riskkällor
  • Exponeringsuppskattningar och beräkningar
  • Genomgång av SDS och E-SDS
  • Utbildning inom arbetsmiljö, farliga ämnen, exponering, grundläggande toxikologi
  • Analys av inomhusluft
  • Arbetsmiljömätningar, stationära och personburna
  • Exponeringsbedömningar för både människa och miljö med hjälp av en rekommenderade modeller, så som CHESAR, men även mer specifika beräkningar med hjälp av Advanced REACH Tool Consexpo, Riskofderm etc.
  • Hälso- och miljöriskbedömning i enlighet med kraven under Reach
  • Konsekvensanalys för hälsa (HIA, DALY)
 

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00

Mail: infosverige@ramboll.se