Kemikalier i varor

Kontakt

Sara Grundén

Sara Grundén

Lead consultant
Tel: +46 10 615 31 30
Nicklas Gustavsson

Nicklas Gustavsson

Senior Consultant, Toxicologist
Tel: +46 (10) 6154540
Leverantörer av varor inom EU har skyldigheter att se till att varorna uppfyller de krav som ställs utifrån både produkt- och kemikalielagstiftning.  Kraven skiljer sig mellan olika produkttyper men gemensamt är att innehåll av särskilt farliga ämnen (SVHC) som är upptagna på kandidatförteckningen ska förmedlas till kunder vid innehåll över 0,1 vikt %. Vid förfrågan gäller detta även för slutkonsumenter dvs. privatpersoner. Det är därför av stor vikt att varje företag har koll på sitt sortiment och innehåll av dessa ämnen.

Utöver de lagstadgade kraven förekommer också en mängd frivilliga initiativ som syftar till att reducera mängden farliga ämnen i varor. Här ingår t.ex. miljömärkningar som Svanen och EU Ecolabel men också mer sektorspecifika märkningar som Byggvarubedömningen och SundaHus. Ramboll hjälper företag att uppfylla sina skyldigheter och kan bistå med inventering, urval av riskprodukter, kontakter med leverantörer, utvärderingar av innehåll, granskning och utvärdering av alternativa ingredienser och mycket annat. Kontakta oss gärna för mer information.

Byggvarubedömning

Inom byggbranschen finns olika initiativ för att öka riskminimerings- och substitutionsarbetet avseende kemikalier. Byggvarubedömningen, SundaHus och listning av material hos Svanen är exempel på sådana. Ramboll har kunskap och erfarenhet av att hjälpa kunder med att ta fram och sammanställa underlag för registrering av byggprodukter hos dessa olika aktörer. Vissa av bedömningarna täcker både kemiskt innehåll, livcykelaspekter samt socialt ansvarstagande. När underlaget har bedömts av aktören kommer byggprodukten sedan vara sökbar och resultatet av bedömningen presenteras. Dessa bedömningar är främst gångbara på den svenska/nordiska marknaden.

GreenScreen

GreenScreen är ett internationellt accepterat verktyg som på ett proaktivt, transparent och strukturerat sätt utvärderar kemiska substanser för att underlätta substitution. Detta är bl.a. krav för att TCO-certifiera produkter. Genom vår interna expertis med kompetens inom toxikologi, riskbedömning och ekotoxikologi har Ramboll licensierade utfärdare av dessa bedömningar.

Exempel på tjänster

  • Substitution, Grön kemi
  • Bedömning av byggmaterial med avseende på hälsa och miljö, t.ex. byggvarudeklarationer, EPDer
  • Hälsorisker förknippade med farligt avfall och förorenad mark
  • Svanenmärkning av produkter
  • Utredning/identifiering av farliga ämnen i produkter och leverantörsuppföljningar
  • Produktsäkerhet och produktstrategier

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00

Mail: infosverige@ramboll.se