Kemikalie- och produktlagstiftning

Kontakt

Sara Grundén

Sara Grundén

Lead consultant
Tel: +46 10 615 31 30
Anna Holst

Anna Holst

Enhetschef
Tel: +46 10 615 33 18
Den europeiska kemikalielagstiftningen Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006 täcker alla led i kedjan från tillverkare till användare och berör i viss mån nu även avfallsledet genom den nya europeiska databasen SCIP. Reach-förordningen ställer krav på företag som tillverkar eller importerar kemiska ämnen eller komponenter i blandningar om minst ett ton per år att dessa ska registreras hos ECHA. Vi har stor erfarenhet av dessa frågor, så kontakta oss om ni behöver hjälp med detta! Det finns även mer specifik lagstiftning som berör kemikalier i varor, så som RoHS-direktivet som berör användningen av 10 specifika ämnen i elektronik och elektriska produkter.

Rambolls experter kan hjälpa till med utredning av miljö- och hälsorelaterade risker kopplat till kemikalier, inklusive klassificering och märkning av dessa enligt CLP förordningen samt även bidra till att skapa en säker arbetsmiljö vid hantering av kemikalier. Med sin stora erfarenhet kan Rambolls konsulter sammanställa relevant dokumentation för att visa på efterlevnad av aktuell lagstiftning, så som Reach, RoHS och CLP. En del i denna process kan kräva data-gap-analyser, kommunikation i leverantörskedjan samt utvärdering av underlag.

Ytterligare områden som Ramboll kan hjälpa till inom är anmälan av kemikalier och kemiska produkter till svenska, norska, danska och finska myndigheters produktregister. Ramboll hjälper även till med ansökan om miljömärkning, till exempelvis Svanen. Vi har även erfarenhet av att rapportera kemikalier i varor till exempelvis Byggvarubedömningen och Sunda Hus.

OBS! Från den 1 januari 2021 gäller ändrade obligatoriska krav för vilka uppgifter om kemiska produkter (blandningar) som ska lämnas till Giftinformationscentralen. Nytt är även på vilket sätt som informationen skall lämnas (CLP Bilaga VIII). Ramboll kan sammanställa efterfrågad information, generera unique formula identifier (UFI), ta fram underlag i form av IUCLID-filer och sköta registreringen. Kravet på registrering gäller blandningar som är klassificerade för en eller flera faroklasser för hälsofara eller fysikalisk fara. Kravet gäller alltså inte för rena ämnen.

Senast den 5 januari 2021 skall varje tillverkare, importör eller distributör av en vara som släpps ut på marknaden i EU/EES och som innehåller ett särskilt farligt ämne (SVHC) upptaget i kandidatförteckningen i en halt av minst 0,1 viktprocent lämna information till SCIP-databasen hos ECHA. Ramboll kan bistå med stöd för att uppfylla informationskravet och utföra SCIP-registreringen.

Exempel på tjänster

 • Kartläggning av Reach-kraven för olika verksamheter, inklusive identifiering av SVHC-ämnen
 • Koordinering och framtagning av underlag för REACH-registrering både fysikalisk-/kemisk, hälsofarlig, och miljömässig information
 • Hjälp med att beställa, övervaka och granska toxikologiska och ekotoxikologiska studier som utförs vid kontraktslaboratorier
 • Sammanställning och underhåll av tekniskt underlag (dossier) i IUCLID databasen
 • Inlämning och uppföljning av registrering i REACH-IT, inklusive uppdateringar av befintliga registreringar
 • Tillståndsprövning enligt bilaga XIV, inklusive socioekonomisk analys
 • Rådgivning gällande hantering, klassificering och märkning av kemiska produkter, att läsa och tolka säkerhetsdatablad och applicera rekommendationer inom verksamheten
 • Farliga ämnen i produkter och leverantörsdeklarationer
 • Årlig rapportering till produktregistret i Sverige, Norge, Danmark respektive Finland
 • Anmälan vid export av vissa farliga ämnen till länder utanför EU, så kallad PIC (Prior Informed Consent).
 • Registrering av varor i SCIP-databasen dit leverantörer av varor ska anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen i varorna.
 • Registrering av blandningar till Giftinformationscentralen, så kallad Poison Center Notification (PCN).
 • Lagefterlevnad (GHS/CLP/REACH/BPR/kosmetika/TSCA/RoHS/WEE) med mera

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00

Mail: infosverige@ramboll.se