Giftfri cirkulär ekonomi

Kontakt

Sara Grundén

Sara Grundén

Lead consultant
Tel: +46 10 615 31 30
Nicklas Gustavsson

Nicklas Gustavsson

Senior Consultant, Toxicologist
Tel: +46 (10) 6154540
Klimatutsläpp och resursanvändning är ständigt aktuella och omdebatterade frågor förknippade med stora utmaningar. För att minska koldioxidutsläppen och på sikt nå netto nollutsläpp krävs omfattande åtgärder och en förändrad syn på vad som är avfall och vad som är en resurs. När företag intresserar sig för cirkulära affärsmodeller och påbörjar en omställning så uppkommer en mängd andra frågor kopplade till avfalls-, kemikalie- och produktlagstiftning. Ramboll kan med sin expertis inom avfall och resursutnyttjande, livscykelanalyser, kemikalier och lagstiftning hjälpa företag att förändra sina affärsmodeller och ställa om för att nå långsiktig hållbarhet.

Våra tjänster

Ramboll erbjuder strategiska tjänster och praktiskt stöd till företag som vill utvecklas mot en cirkulär affärsmodell. Vi kan hjälpa företag att ta sig förbi de hinder som ofta uppkommer till följd av att den gällande lagstiftningen ännu inte är anpassad för cirkulära affärsmodeller och där praxis därför saknas.

I den europeiska kemikalielagstiftningen Reach så upphör nästintill alla skyldigheter för tillverkare av ämnen och varor när varan har lämnat slutkonsumenten och hamnar i avfallsledet. Det här innebär också att den information om innehåll av särskilt farliga ämnen, som i bästa fall följt med varan under dess användningsfas, inte längre förs vidare. Bristen på information kan vara ett stort problem för avfallshanterare och särskilt materialåtervinnare. För företag som vill utnyttja återvunnet material kan dess okända innehåll av potentiellt farliga eller förbjudna ämnen ställa till med problem. I takt med att allt fler ämnen och ämnesgrupper identifieras som miljö- eller hälsofarliga och regleras i lagstiftningen växer också kraven för användare av återvunnet material.

Ramboll hjälper företag att hantera och överkomma dessa svårigheter. Tveka inte att kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa er att komma vidare i er cirkulära ambition.

Exempel på tjänster:

  • Utreda lagkrav för återvunna material
  • Hjälpa till med att uppfylla kriterier för när avfall upphör att vara avfall
  • Undersöka och riskbedöma förekomst av farliga ämnen både i nya och återvunna material
  • Ta fram kravspecifikationer mot leverantörer
  • Designa kontrollsystem för kemiska föroreningar för lagefterlevnad

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00

Mail: infosverige@ramboll.se