Förorenade områden

Rambolls konsulter levererar platsspecifika lösningar för efterbehandlingsprojektets samtliga delar – från karaktärisering av det förorenade området till riskbedömning, utvärdering av åtgärdsalternativ, utformning av efterbehandlingsarbetet samt övervakning av entreprenaden.

Kontakt

Johanna Moreskog

Senior Miljökonsult
Tel: +46 (10) 6155636
M: +46 (70) 6563635

Frågor avseende föroreningar i mark och grundvatten kan till exempel aktualiseras i samband med fastighetsöverlåtelser, ändrad markanvändning eller statusrapporter och periodiska kontroller enligt Industriutsläppsförordningen (SFS 2013:250).

Rambolls medarbetare har kunskap och erfarenhet som omfattar hela kedjan:

  • Inventeringar
  • Provtagningar av byggnadsmaterial, jord, vatten, luft och sediment
  • Riskbedömningar
  • Värderingar av risker
  • Anmälningar till miljömyndigheter
  • Förslag till åtgärder
  • Miljökontroll under åtgärder

Föroreningsundersökningar

Efter inledande inventeringar och bedömningar av risk för negativa effekter på människor och miljö erbjuder Ramboll framtagande av förslag till och utförande av provtagning. De vanligaste medierna att provta är jord och grundvatten men även ytvatten, sediment, porluft, omgivningsluft eller bygg- och anläggningsmaterial kan undersökas.

Åtgärder

I de fall då det föreligger en risk, alltså då en sammanvägning av sannolikheten och konsekvensen av påverkan är oacceptabel, föreslås åtgärder. Den absolut vanligaste åtgärden i Sverige består i att man avlägsnar/gräver bort föroreningen och behandlar den på annan plats eller deponerar den. Som komplement arbetar Ramboll även med förslag till olika miljömässigt och ekonomiskt hållbara metoder på plats (In Situ).

Hittar du inte vad du söker eller vill du veta mer om våra tjänster, tveka inte att kontakta oss.