Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM

Kontakt

Anna Starke

Anna Starke

Senior Consultant
Tel: +46 10 615 31 09
M: +46 708 599 675
På Ramboll är vi övertygade om att alla vill må bra på- och av våra arbeten. Vi ser att arbetsmiljön ger oss förutsättning att kunna prestera. Det ger oss orken och viljan att kunna utvecklas vilket i sin tur leder till arbetsglädje. Med personal som trivs och presterar på arbetet ser vi att motiverade arbetstagare som trivs i sina jobb och med sin arbetsmiljö minskar kostnader för sjukfrånvaro pga. arbetet.  När antalet arbetsrelaterad ohälsa och olyckor minskar bidrar det även till att de ekonomiska vinsterna ökar.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet

Ett av de allra främsta grundkraven i arbetsmiljölagstiftningen är det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har att leva upp till. Med det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, arbetar man strukturerat och organiserat med arbetsmiljöfrågor för att på så vis identifiera de risker som finns i arbetsmiljön. När dessa identifierats så gäller det för arbetsgivaren att metodiskt åtgärda de brister och fel i arbetsmiljön som kan leda till ohälsa och olyckor.

SAM i praktiken

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet i en verksamhet. Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats, dvs de sociala, organisatoriska och fysiska aspekterna. Reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, är metoden som används för att kvalitetssäkra arbetsmiljön på våra arbetsplatser. Föreskriften AFS 2001:1 Systematisk arbetsmiljöarbete från Arbetsmiljöverket ställer krav på hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras och vilka aktiviteter som behöver genomföras. Det mesta som görs och finns på en arbetsplats har betydelse för arbetsmiljön för de som jobbar där.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver inte vara svårt utan det handlar om att:

  • Skapa ordning och reda. Struktur ger verksamheten tydliga spelregler och förtydligar behov och verktyg. På Ramboll har stor erfarenhet av att strukturera upp vårt eget och våra kunders arbete inom många områden. Vi kan hjälpa er med att ta fram rutiner, instruktioner, mallar och formulär inom arbetsmiljöområdet som hjälper er verksamhet mer ert systematiska arbetsmiljöarbete.
  • Organisera arbetsmiljöarbetet. Genom tydliga ansvarsområden vet alla vad man kan förvänta sig av varandra, men även vart/till vem man ska vända sig om det är så att man upptäckt brister i arbetsmiljön.
  • Låta alla vara delaktiga och kunna påverka: Delaktighet skapar engagemang och med engagemang får man upp intresset för arbetsmiljöfrågor. Verksamheter som jobbar med delaktighet har en minskad risk för olyckor och tillbud, då medarbetarnas riskmedvetenhet ökar i samband med att engagemanget ökar. Vi kan hjälpa er genom bland annat utbildningar och workshops öka er personals kunskap inom arbetsmiljö. Vi tror att kunskap skapar engagemang och engagemang leder till en säkrare arbetsplats såväl fysiskt och psykosocialt genom att kulturen och synen på arbetsmiljö förbättras i verksamheten.
  • Undersöka arbetsförhållandena: För att veta vilka risker som finns i verksamheten måste arbetsmiljön och arbetsförhållanden undersökas. I det systematiska arbetsmiljöarbetet finns det ett stort antal metoder att undersöka arbetsmiljön på, och där är riskbedömningar, skyddsronder och mätningar bara några exempel på hur arbetsgivaren kan undersöka arbetsmiljön på. Vi har lång erfarenhet av olika undersökningsmetoder och vi kan hjälpa er såväl genom att rent praktiskt undersöka er arbetsmiljö som att utbilda er personal i olika undersökningsmetoder. Vi har även god erfarenhet av att utreda olyckor och tillbud.
  • Bedöma risker. När riskerna är identifierade ska de bedömas utifall de är farliga och i så fall hur farliga.
  • Vidta åtgärder. När riskerna är identifierade och bedömda så är nästa steg i systematiska arbetsmiljöarbetet att i eliminera riskerna. Ibland så är det inte möjligt att eliminera och då gäller det att minska risken och säkerställa att den blir hanterbar.
  • Följa upp ifall åtgärderna haft avsedd effekt och bidragit till en förbättrad arbetsmiljö eller inte. Ett tag efter att risken har åtgärdats behöver den följas upp för att säkerställa att den genomförda åtgärden haft avsedd effekt.

Fler tjänster inom Systematiskt arbetsmiljöarbete

Utbildning: Vägen till ett hållbart arbetsklimat

Med en ökad kunskap om faktorer som påverkar arbetsmiljön ska deltagarna kunna inspirera och motivera andra att gå över till ett för människan mer hållbart arbetssätt och på så vis få till en ekonomisk vinning.
Läs mer om utbildningen: Vägen till ett hållbart arbetsklimat

Utbildning: Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud

En god arbetsmiljö är en förutsättning för att vi skall må bra och prestera optimalt i vårt arbete. Den här kursen ger grundläggande kunskap om arbetsmiljölagstiftningen och systematiskt arbetsmiljöarbete som är kärnan i ett väl fungerande arbetsmiljöarbete.
Läs mer om utbildningen: Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud

ISO45001 arbetsmiljöledning

ISO 45001 är en standard för arbetsmiljöledningssystem som syftar till att skapa ett aktivt arbete med arbetsmiljöfrågor. Att införa ett arbetsmiljöledningssystem är ett arbete som kräver planering, motivation och målinriktning.
Läs mer: ISO45001 arbetsmiljöledning

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00

Mail: infosverige@ramboll.se