Riskbedömning av arbetsmiljön

Kontakt

Johan Sund

Johan Sund

Consultant
Tel: +46 10 615 31 15
Malin Hagh

Malin Hagh

Senior Consultant
Tel: +46 10 615 31 20
M: +46 70 911 99 72
En av de viktigaste delarna i det systematiska arbetsmiljöarbetet är riskbedömningarna. Det är utifrån dessa som en verksamhet kan se vilka behov man har av bland annat utbildning, teknik, första hjälpen och olycksberedskap. Genom väl genomförda riskbedömningar och genomtänka handlingsplaner kan man arbeta förebyggande och hitta och eliminera risker i verksamheten och därmed minska risken för ohälsa och olyckor och tillbud uppstår i arbetet. På Ramboll har vi kompetens och lång erfarenhet av olika typer av riskbedömningar och har hjälpt många kunder att identifiera, bedöma och åtgärda risker i deras verksamhet.

 När ska man göra en riskbedömning?

Enligt föreskriften AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbetsgivaren regelbundet undersöka arbetsförhållandena i verksamheten och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.

En riskbedömning behöver även göras inför planerade förändringar i verksamheten. En sådan förändring som kräver en riskbedömning är till exempel omorganisationer, ombyggnationer, byte av arbetssätt, införande av ny teknik eller om en ny kemikalie tas in i verksamheten eller används på ett annat sätt. Efter genomförd förändring behöver riskbedömningen ses över så att den verkligen stämmer med verkligheten.

Är det så att någon i verksamheten har blivit sjuk eller skadat sig i arbetet, alternativt om ett allvarligt tillbud har inträffat ska det utredas så att riskerna för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen. Detta gäller för alla typer av risker, såväl fysiska och psykiska samt risker orsakade av såväl den normala arbetssituationen som av risker förenade med olyckshändelser.

Metoder

Oavsett vad det är man behöver riskbedöma så görs det mer eller mindre på samma sätt.

 1. Avgränsa. Som ett första steg i riskhanteringsprocessen beslutas bedömningens avgränsningar.
 2. Samla fakta. Det är under faktainsamlingen som man gör sig bekant med det som ska bedömas.
 3. Identifiera riskerna. Vilka är riskerna?
 4. Uppskatta. Hur stor är sannolikheten att risken bryter ut och hur stora är konsekvenserna?
 5. Åtgärda. Det som går att åtgärda omgående åtgärdas, övriga som kräver mer tid skrivs upp i en handlingsplan
 6. Följ upp. En tid efter att en risk åtgärdats ska åtgärden följas upp. Blev resultatet som man tänkt sig? Uppstod det nya risker? Behöver ytterligare åtgärder genomföras?

Ramboll kan hjälpa er genom hela processen oavsett om det handlar om övergripande eller mer fördjupade riskbedömningar inom den fysiska eller organisatoriska och sociala arbetsmiljön(/psykosociala). Några typer av riskbedömningar i arbetsmiljön som vi kan hjälpa till med är:

 • Riskbedömningar inför förändringar i verksamheten
 • Kemiska riskbedömningar
 • Maskinsäkerhet
 • Processäkerhet
 • Ljud, ljus och luftmätningar

Utredning av olyckor och tillbud

När det sker olyckor och tillbud i arbetet ska dessa utredas och de risker som orsakat dessa ska minskas, men allra helst elimineras. I många fall är det enkelt att skylla på att någon har varit oförsiktig, men genom att istället göra en grundlig utredning av det inträffade kan den egentliga grundorsaken identifieras och åtgärdas. Genom att åtgärda det egentliga felet, som i de allra flesta fall handlar om olika systemfel, så som säkerhetskultur, oklara roller och ansvar eller otillräcklig kunskap, minskar man inte sannolikheten för att samma sak händer igen utan man minskar även sannolikheten för att något annat orsakat av samma systemfel sker igen.

 

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00

Mail: infosverige@ramboll.se