Miljö & Hälsa

Ramboll erbjuder omfattande tjänster inom miljö och hållbarhet där vårt utbud ständigt utgår från våra kunders behov. Vi verkar för att miljöutsläpp eller miljöpåverkan minimeras och hanteras så kostnadseffektivt som möjligt. En stark miljö- och hållbarhetsprofil är en viktig konkurrensparameter för många av våra kunder, både inom privat och inom offentlig sektor.

Kontakt

Linda Nilsson

Linda Nilsson

Divisionschef Environment & Health
Tel: +46 (10) 6156406
M: +46 (72) 1468206

Med vårt tvärvetenskapliga arbetssätt och globala närvaro hjälper vi kunder världen över att handskas med några av vår tids viktigaste frågor som samhället står inför, inklusive effekterna på miljö och hälsa orsakade av urbanisering, klimatförändringar och resursbrist.

Vi strävar hela tiden efter att vara i framkant inom våra områden och leverera innovativa och hållbara lösningar som resulterar i en verklig skillnad för våra kunder, miljön och samhället.

Alla företag är skyldiga att följa de lagar som finns och lagstiftningen ändras med jämna mellanrum vilket medför ett tidsödande arbete med att ta reda på vad ändringen faktiskt innebär. Vi erbjuder en effektiv, webbaserad tjänst för lagbevakning som sparar tid åt våra kunder!

Inom området miljö och hälsa samlar vi en mängd tjänster och utbildningar inom bland annat arbetsmiljö, miljölagstiftning, ledningssystem och hållbarhet.

Vi kan inte presentera allt vi gör här så är du tveksam om vi kan hjälpa dig; kontakta oss!

Mer information

Hållbarhetsrapportering

Vi hjälper ert företag att ta fram en hållbarhetsrapport


Läs mer om hållbarhetsrapportering

Ledande inom miljö (broschyr på engelska)

Ladda ner foldern Integrated environmental services (PDF)


Projekt

/Images/RSE/Projects_Projekt/2018/DEF/vag_for_fiskar

En bättre väg för fiskar

Den svagsimmande stensimpan och den tjockskaliga målarmusslan har stått i fokus när Ramboll hjälpt Nyköpings kommun ta fram förslag på hur den nya dammanläggningen i Sibro ska utformas.

Illustration: Erik Giudice Architects

Kiruna: Flyttstädning pågår

Kiruna rör på sig för att ge plats åt gruvindustrin. Delar av det nya centrumområdet stod klart 2018. Byggnader flyttas och nya hus och gator byggs på bland annat gammal industrimark. Ramboll har uppdraget att undersöka och iordningställa marken före byggnation.

Hållbarhetsarbete och ekosystemtjänsteanalys av Lommarstranden

Norrtälje kommun samarbetar med fem exploatörer om att utveckla området med hänsyn till de höga natur- och kulturvärden som finns i dag. Ramboll hjälper samverkansparterna med hållbarhetsarbetet i projektet och som en del i det görs en ekosystemtjänstanalys av Lommarstranden.

Lösningar för djur i hållbara städer

– Varje år försvinner en yta motsvarande Ölands storlek när tidigare naturmark bebyggs. Det betyder att viktiga livsmiljöer för djur försvinner och måste ersättas, berättar Karin Skantze, projektledare inom miljö på Ramboll.