Strategi och löpande rådgivning

Att utforma en tydlig hållbarhetsstrategi lägger grunden för ett hållbarhetsarbete med goda förutsättningar till utveckling och förbättring. Strategin tydliggör vilka mål en organisation arbetar mot, samt vem inom organisationen som ska göra vad och när för att möjliggöra att målen uppnås. Det ger också en möjlighet att lättare kommunicera till intressenter hur organisationen utvecklas.

Genom att inkludera sociala och ekonomiska aspekter i verksamhetsstyrningen så breddas miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbetet till att bli ett hållbarhetsarbete.

Kontakt

Jenny Wittann

Jenny Wittann

Consultant
Tel: +46 10 615 68 27

Vad innebär det att ta fram en hållbarhetsstrategi?

Många av våra kunder har idag ledningssystem enligt ISO 14001, 45001 och/eller 9001 eller så finns ett icke certifierat pågående miljö- och arbetsmiljöarbete. Genom att inkludera sociala och ekonomiska aspekter i verksamhetsstyrningen så breddas miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbetet till att bli ett hållbarhetsarbete som kräver strategiskt tänkande och åtgärder.

Det är vanligt att kunder vill ta fram en hållbarhetsstrategi efter att en väsentlighetsanalys har genomförts och väsentliga fokusfrågor har identifierats, eller i samband med sin hållbarhetsredovisning.

Utgångspunkten för strategiutvecklingen grundar ofta i den redan befintliga verksamhetsstyrningen och hur den kan förnyas. Organisationens policydokument, riktlinjer, affärsplaner och vision ses över med syftet att inkludera hållbarhetsaspekter. Mål, nyckeltal och handlingsplaner tas fram, samt rutiner för de områden som är särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och organisationens hållbarhetskontext baserat på dess påverkan och hållbarhetsrelaterade risker. 

Hur vi på Ramboll kan hjälpa er

Vi har stor kunskap och erfarenhet av olika arbetssätt kopplat till strategiutveckling för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. Flera av våra konsulter har i tidigare roller arbetat som exempelvis miljö- och hållbarhetsansvarig på såväl små som stora internationella företag, och har därmed egen erfarenhet av strategiarbete och verksamhetsutveckling.

Vi kan hjälpa er med olika delar av hållbarhetsstrategiutveckling i linje med internationella krav och mål, exempelvis de globala målen (Agenda 2030), men även med olika typer av hållbarhetsrelaterade strategier för specifika sakfrågor såsom klimat, mänskliga rättigheter eller liknande.

Bland annat kan vi stötta inom följande områden:

  • Omvärldsanalys och benchmark
  • Nuläges-, SWOT- och GAP-analyser
  • Riskanalys för såväl ingående som utgående risker (dubbel materialitet)
  • Påverkansanalys med grund i forskning och fakta kopplat till verksamhetens hållbarhetskontext
  • FN:s globala hållbarhetsmål (Agenda 2030) och Global Compact
  • Klimat- och hållbarhetsstrategier
  • Rådgivning och förslag till tydliga policies, konkreta mål och handlingsplaner samt nyckeltal för enkel uppföljning
  • Löpande rådgivning

Omfattningen av stödet anpassas enligt era önskemål, behov och er ambitions- och kunskapsnivå.

Relaterat

Så här jobbar Ramboll med de globala målen

Ramboll stödjer FN:s resolution Agenda 2030 för hållbar utveckling. De 17 målen innehåller 169 delmål som FN:s medlemsländer och privata företag kan använda för att rama in sitt hållbarhetsarbete under de kommande 10 åren.


Läs mer om hur vi jobbar med de globala målen (Agenda 2030)

Se vårt inspelade webbinarium ”få struktur på ditt hållbarhetsarbete”

Vi lyfter fram de mest framträdande trenderna och nyheterna inom hållbarhetsredovisning. Vi ger även exempel på hur arbetet med att ta fram hållbarhetsredovisningen kan läggas upp för att kunna skapa en ändamålsenlig och kvalitativ hållbarhetsredovisning.


Se vårt inspelade webbinarium ”få struktur på ditt hållbarhetsarbete”