Intressent- och väsentlighetsanalys

Dialog med intressenter ger en ökad förståelse för vilka krav och förväntningar som finns kopplat till en organisations verksamhet och dess hållbarhetsarbete. Intressentdialog ger värdefull input till utveckling av verksamheten, produkter och tjänster, samt underlättar hantering av motstridiga intressen mellan olika intressegrupper. Resultatet används vanligtvis också för att definiera vilka väsentliga hållbarhetsfrågor som en organisation ska fokusera på. Vid genomförandet av en väsentlighetsanalys förväntas organisationer ta intressenternas perspektiv i beaktning, men även verksamhetens risker och påverkan på omvärlden för att säkerställa att fokus riktas på rätt frågor. 

Att göra en intressentanalys inom hållbarhet innebär att identifiera verksamhetens intressenter och kartlägga de krav och förväntningar som de har.

Kontakt

Oscar Ölund

Oscar Ölund

Tel: +46 (10) 6153124
M: +46 (70) 8599672

Vad innebär det att göra en intressentanalys?

Inför en intressentdialog behöver organisationer kartlägga sina intressenter utifrån hur de påverkas av eller har ett intresse i beslut som fattas inom en verksamhet, eller aktiviteter som utförs av en organisation.

Att föra dialog med sina intressenter är bland annat ett krav vid hållbarhetsredovisning enligt GRI och innebär att organisationens viktigaste intressentgrupper involveras för att hjälpa organisationen att fokusera på det som dem tycker är mest viktigt, nu och på lång sikt. Att uppfylla alla krav och förväntningar är däremot svårt, men en intressentanalys ger svar på vad som är strategiskt viktigt att uppfylla för att en organisations ska behålla sin legitimitet att verka.

Att göra en intressentdialog inom hållbarhet kan ske på olika sätt, exempelvis genom webbenkäter eller djupgående intervjuer – eller en kombination av dessa. Det är vanligt att en extern tredjepart stöttar i genomförandet med syftet att få en oberoende analys av resultatet från dialogerna. 

Hur vi på Ramboll kan hjälpa er

Vi har genomför hundratals intressentanalyser och intressentdialoger, och har därmed lång erfarenhet av att hjälpa organisationer inom området. På Ramboll har vi dessutom utvecklat ett digitalt verktyg för enkätundersökningar som är speciellt anpassat för att samla in denna typ av data, vilket våra kunder känner sig trygga med både vad gäller GDPR men även verktygets utformning. 

Vi erbjuder ett effektivt arbetssätt och hjälp med genomförandet av en intressentanalys och kan stötta med följande tjänster:

 • Kartläggning av intressentgrupper och urval av relevanta intressenter att involvera
 • Utformning av frågeformulär anpassat till er målgrupp och önskemål
 • Webbenkäter i Rambolls digitala enkätundersökningsverktyg SurveyXact
 • Djupintervjuer på plats eller digitalt, vid efterfrågan kan dessa genomföras där enskilda medverkande intressenters svar är anonyma
 • Analys och sammanställning i en visuell rapport och förslag på åtgärder
 • Fortsatt arbete med underlaget, exempelvis väsentlighetsanalys eller strategiutveckling

Vad innebär det att göra en väsentlighetsanalys?

Genom att göra en väsentlighetsanalys identifieras de hållbarhetsfrågor som är mest väsentliga för organisationen att arbeta med, vilket även detta är ett krav för hållbarhetsredovisning enligt GRI. Utgångspunkten är intressenternas värdering av olika hållbarhetsfrågor samt den faktiska påverkan som organisationen har på de olika frågorna. Det är också viktigt att ha med sig ett omvärlds- och riskperspektiv in i analysen. Riskperspektivet är i detta sammanhang viktigt för att förstå och inte missa viktiga frågor som kan utgöra en risk för verksamheten på olika vis, exempelvis klimatrelaterade risker.

Vid genomförandet är det viktigt att organisationen har kunskap om sin påverkan och vilka konsekvenser det kan leda till och därmed är det vanligt att ta hjälp av extern expertis inom olika sakfrågor.

Resultatet av väsentlighetsanalysen används sedan för att skapa en plattform och struktur för det fortlöpande hållbarhetsarbetet och hållbarhetsredovisningen. De hållbarhetsfrågor som är mest väsentliga är de frågor som organisationen sedan sätter mål på och följer upp regelbundet. Genom att organisationen prioriterar och fokuserar arbetet på ett antal frågor så blir arbetet mer effektivt och tydligt mot både interna och externa intressenter.

Hur vi på Ramboll kan hjälpa er

Vi har såväl erfarenhet som expertiskunskap för genomförandet av väsentlighetsanalyser. Vi kan hjälpa er med både mallar och arbetssätt samt anpassar vårt stöd utifrån era behov och er ambitionsnivå. När väsentlighetsanalysen är klar ska det finnas en tydlig riktning för ert kommande hållbarhetsarbete. Vi rekommenderar att genomföra en väsentlighetsanalys och kan stötta enligt följande steg:

 • Inledande intressentanalys och intressentdialog
 • Riskanalys av hållbarhetsrisker, såväl ingående som utgående risker för ett helhetsperspektiv
 • Påverkansanalys och konsekvensbedömning
 • Facilitering av workshop med ledningsgrupp samt andra nyckelpersoner
 • Slutlig validering av resultat och planering av fortsatt arbete