Hållbara inköp och leverantörsutveckling

Att få kunskap om sin leverantörskedja har stor betydelse för hållbarhetsarbetet och riskhanteringen. Det är viktigt med en förståelse för hur din organisations leverantörer arbetar med exempelvis mänskliga rättigheter, miljö och arbetsmiljö, för att i sin tur kunna ställa relevanta krav på leverantörerna och säkerställa efterlevnad av dessa med hjälp av olika styrdokument.

Att få kunskap om sin leverantörskedja har stor betydelse för hållbarhetsarbetet och riskhantering.

Kontakt

Oscar Ölund

Oscar Ölund

Tel: +46 (10) 6153124
M: +46 (70) 8599672

Vad innebär hållbara inköp och leverantörsutveckling?

Det finns en mängd internationellt fastställda krav och förväntningar, som bland annat OECD:s riktlinjer, FN:s Vägledande Principer och Global Compact som ställer krav på organisationers hantering av leverantörskedjan. 

Hållbara inköp och leverantörsutveckling handlar om att med systematik, kravställande och uppföljning förändra förutsättningarna för hur de produkter och tjänster som organisationen är beroende av produceras. Det handlar om att bidra till en hållbar utveckling och ta ansvar för att undvika att organisationen medverkar till dåliga arbetsförhållanden, korruption och miljöförstöring genom sina leverantörer.

Detta arbete innefattar ett långsiktigt åtagande och till sin hjälp kan organisationen ta fram exempelvis en uppförandekod, en inköpspolicy, specifika kundkrav, genomföra utbildningsinsatser samt ha rutiner för att följa upp hur kraven efterlevs.

Hur vi på Ramboll kan hjälpa er

  • Kartläggning av befintliga inköpsprocesser och ge rekommendationer för hur de kan förbättras med målsättning att skapa en hållbar leverantörskedja
  • Framtagande av uppförandekod både för den egna verksamheten och för era leverantörer
  • Framtagande av miljökrav för både produkter och tjänster
  • Utveckling av metoder och verktyg för uppföljning, utvärdering och avvikelsehantering, för den egna verksamheten samt leverantörer
  • Genomförande av leverantörsrevisioner utifrån era avtal, uppförandekod, kundkrav med flera, både i Sverige och utomlands (i rollen som tredjepartsrevisor)
  • Stötta med kompetensutveckling för medarbetare genom utbildning och verktyg för att riskbedömning av leverantörer och leverantörsuppföljning

Läs om hur vi kan stötta inom mänskliga rättigheter

Relaterat

Uppförandekod

De flesta organisationer och företag följer vedertagna globala principer, såsom Global Compact, OECD:s riktlinjer, med flera. Att ha en tydlig etisk kompass och tydliga principer samt att kommunicera detta har blivit allt viktigare för många organisationer.


Läs mer om hur vi kan hjälpa till vid framtagande av uppförandekod, policyutveckling och uppföljning