Management Consulting

Strategisk hållbarhet

Ramboll har en bred kompetens inom strategiska hållbarhetsfrågor och vårt erbjudande omfattar flera olika typer av tjänster som hjälper dig att utveckla ditt hållbarhetsarbete vidare, oavsett var du står idag.

BEHÖVER NI STÖD I ERT HÅLLBARHETSARBETE?

Genom att inkludera sociala och ekonomiska aspekter i verksamhetsstyrningen så breddas miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbetet till att bli ett hållbarhetsarbete.
Strategi och löpande rådgivning

Att utforma en tydlig hållbarhetsstrategi lägger grunden för ett hållbarhetsarbete med goda förutsättningar till utveckling och förbättring. 

Läs mer: Strategi och löpande rådgivning
Hållbarhetsredovisning kan vara startskottet för att påbörja ett strukturerat förbättringsarbete och kan driva på organisationens utveckling.
Hållbarhetsredovisning

Flera intressentgrupper såsom ägare, investerare, kunder och anställda lägger allt större vikt vid hur organisationer arbetar med och tar ansvar för hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsredovisning är ett kommunikationsverktyg för organisationer att visa hur deras hållbarhetsarbetet utvecklas, vilka frågor som står i fokus samt vilket resultat som uppnås över tid.

Läs mer: Hållbarhetsredovisning
Att få kunskap om sin leverantörskedja har stor betydelse för hållbarhetsarbetet och riskhantering.
Hållbara inköp och leverantörsutveckling

Att få kunskap om sin leverantörskedja har stor betydelse för hållbarhetsarbetet och riskhanteringen. Det är viktigt med en förståelse för hur din organisations leverantörer arbetar med exempelvis mänskliga rättigheter, miljö och arbetsmiljö, för att i sin tur kunna ställa relevanta krav på leverantörerna och säkerställa efterlevnad av dessa med hjälp av olika styrdokument.

Läs mer: Hållbara inköp och leverantörsutveckling
Att göra en intressentanalys inom hållbarhet innebär att identifiera verksamhetens intressenter och kartlägga de krav och förväntningar som de har.
Intressent- och väsentlighetsanalys

Dialog med intressenter ger en ökad förståelse för vilka krav och förväntningar som finns kopplat till en organisations verksamhet och dess hållbarhetsarbete. Intressentdialog ger värdefull input till utveckling av verksamheten, produkter och tjänster, samt underlättar hantering av motstridiga intressen mellan olika intressegrupper. Resultatet används vanligtvis också för att definiera vilka väsentliga hållbarhetsfrågor som en organisation ska fokusera på. Vid genomförandet av en väsentlighetsanalys förväntas organisationer ta intressenternas perspektiv i beaktning, men även verksamhetens risker och påverkan på omvärlden för att säkerställa att fokus riktas på rätt frågor. 

Läs mer: Intressent- och väsentlighetsanalys
EU:s taxonomi och ESG

Ekonomisk hållbarhet bör integreras med den miljömässiga och sociala hållbarheten, utöver bolags krav att generera vinst. Företag och organisationer ska även bidra till samhällsnytta. Det kan värderas och konkretiseras i ekonomiska termer. 

Läs mer: EU:s taxonomi och ESG
Social Hållbarhet och Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter bygger på en övertygelse om att alla människor är födda fria och med lika värde. De gäller för alla människor, över hela världen. Detta har integrerats i de 17 globala målen för hållbar utveckling. Syftet med målen är att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisa, samt lösa klimatkrisen fram tills år 2030. En grundläggande princip som de globala målen kretsar kring är åtagandet om att ingen ska lämnas utanför.

Social Hållbarhet och Mänskliga rättigheter
Cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi

Övergången till en cirkulär ekonomi kommer att förändra vårt sätt att producera och konsumera varor och tjänster, minimera resurser och energianvändning, miljöpåverkan och avfallsgenerering, samtidigt som det möjliggör ekonomiskt välstånd inom planetära gränser.

Cirkulär ekonomi

Nyheter & kunskap

Vad är EU:s taxonomi?

EU:s taxonomi är en ny lagstiftning och ett klassificeringssystem för hållbar verksamhet. Syftet med lagen är att införa gemensamma definitioner av vad som är hållbart, och på så sätt underlätta för investerare att göra hållbara investeringar i Europa.

Läs mer: Vad är EU:s taxonomi?

Ramboll satsar på strategisk hållbarhetsrådgivning med ny enhet

14 januari 2021

Ramboll har som ambition att vara marknadsledande inom hållbarhet och har därför bildat en ny enhet som fokuserar på strategisk hållbarhetsrådgivning. Skandinavien, Centraleuropa, Storbritannien och USA blir nyckelmarknader för den nya satsningen.

Läs mer: Ramboll satsar på strategisk hållbarhetsrådgivning med ny enhet