Styrning och ledning

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med styrning och ledning inom olika verksamheter och där vi ofta utgår ifrån verksamhetslogik som är en evidensbaserad metod för att tydliggöra och säkerställa att en verksamhets olika delar bidrar till de övergripande uppdragen/målen.

Kontakt

Viktoria Ramnelius

Viktoria Ramnelius

Tf Affärsområdeschef People & Change
Tel: +46 707 165 848

Verksamhetslogik syftar till att utifrån ett helhetsperspektiv utveckla styrningen och uppföljningen av verksamheter ur ett resultatperspektiv. Det är ett flexibelt metodstöd som har flera användningsområden och kan användas i sin helhet eller för utvalda delar, vid planering, genomförande, analys och uppföljning av verksamheter så kallad verksamhetsstyrning.

Verksamhetsstyrningen handlar om verksamhetens effektivitet och produktivitet. Genom utvecklandet av en effektiv styrning och uppföljning säkras att organisationen använder sina personella och finansiella resurser på ett effektivt sätt.

Genom mätningar och undersökningar inhämtas information om verksamhetens resultat. I och med uppföljningen får verksamheten en indikation på om de aktiviteter som genomförs skapar önskade resultat och effekter eller ej.

Att arbeta med verksamhetslogik utifrån ett resultatperspektiv i verksamheter handlar om att definiera kopplingen mellan det övergripande uppdraget/målområdena och aktiviteter som görs i en verksamhet samt resurser som tilldelas en verksamhet. Mellan respektive nivå i en verksamhetslogik görs antaganden om orsakssamband, det vill säga hur de olika nivåerna hänger samman. Dessa antaganden kan sen omprövas kontinuerligt.

Uppföljningen ska inte betraktas som slutmålet, syftet är att skapa en verksamhet som lever upp till sitt uppdrag på ett effektivt sätt. För att skapa en effektiv styrning krävs strukturer och arbetssätt som möjliggör för kontinuerlig uppföljning och en lärande organisation.