Organisationsanalys och översyner

Vi är experter på översyner av organisationer och funktioner och genomför årligen ett stort antal utvärderingar på uppdrag av offentliga organisationer, såsom statliga myndigheter och kommuner men också privata aktörer och civilsamhället.

Kontakt

Viktoria Ramnelius

Viktoria Ramnelius

Tf Affärsområdeschef People & Change
Tel: +46 707 165 848

Vid en verksamhetsanalys använder vi vår modell för organisationsöversyner för att få en helhetsbild över nuläget och kunna identifiera styrkor och utvecklingsområden. Modellen kan användas för översyner av hela eller delar av organisationer, vid utvärdering av modeller eller arbetssätt eller vid fusioner etc. Nulägesbilden kan också användas i jämförande syfte för att värdera organisationsförändringar.

Oavsett om det är en modell, verksamhet, ett projekt, en organisation eller en enhet som ska utvärderas så ser vi objektet som ska utvärderas som ett system där delarna är beroende av varandra.

Vi använder en väl beprövad modell som baseras på systemisk teoretisk grund för att utveckla verksamheter och för att få en bild av utredningsobjektets ändamålsenlighet, prestationsförmåga och utvecklingspotential.

Modellen innebär att vi lägger stor vikt vid att förstå helheten och hur olika delar hänger ihop och påverkar varandra. Vi ser det som ska utvärderas som ett system och vill förstå den och dess roll utifrån ett helhetsperspektiv, istället för att begränsa förståelsen och perspektivet till den egna uppgiften, avdelningen eller professionen. Det totala systemet ska därför inte ses som summan av delarnas egenskaper, utan som en produkt av hur alla delar integrerar och samspelar med varandra. På detta sätt får vi en bild av alla olika delar som behöver utvecklas för att skapa ändamålsenlighet och hållbarhet. Genom våra utredningar skapas bättre förutsättningar att nå önskade resultat och de övergripande målen och uppdragen.

Oerhört många kunder återkommer till oss just för vårt arbetssätt och metod inom översyner. Våra metoder och arbetssätt baseras också på hög grad av delaktighet för att skapa hållbara resultat Detta innebär att vi kräver engagemang och delaktighet från nyckelpersoner och ledning från våra uppdragsgivare då vi vet att det skapar de bästa resultaten och hållbara resultat.