Design och tjänstelogik

För att möta komplexa samhällsutmaningar krävs ett öppet, ödmjukt, och användarcentrerat förhållningssätt.

Kontakt

Lisa Malmberg

Consultant
Tel: +46 70 483 36 96

Öppenhet krävs för att se utmaningar som möjligheter, i en dynamisk och ständigt föränderlig miljö.

Ödmjukhet krävs för att framgångsrikt kunna bemöta komplexa utmaningar, och hantera osäkerheten i att inte veta vart processen kommer att leda.

I alla system, processer, insatser och tjänster inom offentlig och privat sektor är användarna delaktiga i värdeskapandet och genom att involvera dem bäddar Användarcentrering för hållbara och effektiva lösningar, då vi utvecklar lösningar för verkliga behov.

För att kunna skapa värde behöver vi först skapa en grundlig förståelse för användarna och deras behov, i gällande kontext. Förståelse och efterföljande utformning görs i samskapande med våra kunder som är experter inom sin organisation eller område.

Design och tjänstelogik handlar för oss kort och gott om att medvetet utforma värde tillsammans med våra kunder och användare i de system eller kontexter de finns. 

Med detta förhållningssätt och tillhörande metoder i strategier, verksamhetsutveckling och policyarbete kan vi identifiera reella behov, och utforma effektivare insatser som leder oss till ett mer hållbart samhälle.

 

VAD vi designar beror på användare och kontext, men vi brukar dela in svaret på denna fråga i  tre nivåer för att förstå hur designprocessen behöver se ut för att bidra med rätt lösning.

  • Design av tjänst: Utveckla nya eller förbättrade kundupplevelser av tjänsteerbjudanden.
  • Design för tjänst/av processer: Skapa förutsättningar för nya former av samskapande av värde.
  • Design i tjänstesystem: Värde samskapas av flera aktörer, i olika nivåer och styrs av sociala strukturer som påverkar aktörerna, deras behov och förutsättningar.

Tillsammans med våra kunder har vi bland annat arbetat med att:

  • Undersöka och utveckla system för kontinuerligt lärande i organisationer och nätverk. Syftet är att ta vara på de lärdomar som framkommer i processen och skapa förutsättningar för agila arbetssätt där aktörer och strukturer utvecklas tillsammans.
  • Tillsammans med företagsledning ta fram vision, strategi och handlingsplan förankrad bland medarbetare och de som använder tjänsten. Genom att utgå från reella behov och drivkrafter hos flera intressenter maximerar vi organisationens förutsättningar att skapa värde för användarna.
  • Utveckla prototyper i form av innovativa koncept och projekt hos kunder som vill utveckla sin verksamhet.
  • Planera och faciliteterna workshops och processer inom olika områden så som tvärsektoriell samverkan, organisationsutveckling och med syfte att ta fram och förankra policyförslag.
  • Utforma pedagogiska visualiseringar av proceser, resultat och värdeskapande som bland annat skapar systemperspektiv, ger en gemensam utgångpunkt för uppdraget eller som kan användas av kunden för extern kommunikation och intern förankring.

 

Vi drivs av att hjälpa våra uppdragsgivare att uppnå konkret och bestående förändring genom våra uppdrag. Och vi tror att förutsättningarna för att nå önskat resultat förbättras om design och tjänstelogik används som medel i det arbetet. Vi drar nytta av Rambolls samlade expertis, och arbetar integrerat i tvärdisciplinära team skräddarsydda för uppdragen.

Vi hjälper våra uppdragsgivare att förstå behoven hos kunder, användare, medborgare eller anställda och kan designa och implementera insatser och innovativa lösningar som gör skillnad. Våra uppdrag rör allt ifrån organisationsutveckling, medborgardialog till samverkan för innovation i offentlig sektor.