Utvärdering och uppföljning

Utvärdering och uppföljning utgör grunden för systematiskt lärande och förbättringsarbete. Vi hjälper våra uppdragsgivare att utvärdera effekter, förstå hur och varför de uppstår och vad som kan göras för att skapa större effekt. Som samhällsengagerade konsulter klappar våra hjärtan extra starkt för att utvärderingar och uppföljningar ska bidra till varaktig positiv förändring. 

Kontakt

Klara Denckert

Klara Denckert

Affärsområdeschef Social & Economic Impacts
Tel: +46 73 231 79 24
Hector Catasús

Hector Catasûs

Affärsområdeschef Social & Economic Impacts
Tel: +46 73 231 79 68

Vår utvärderingsfilosofi vilar på en teoribaserad och realistisk grund. Det innebär att vi är intresserade av att förstå hur och varför en förändring fungerar eller ej, inte bara om den gör det. För att bidra till en positiv förändring och ett ökat lärande lägger vi stor vikt vid att förstå aktörer, sammanhang och förutsättningar. Som Nordens och Sveriges ledande konsultbolag för utvärdering av offentligt initierade insatser driver vi metodutveckling inom utvärdering mot större användbarhet och nytta.

Vi arbetar med alla former av utvärderingar och uppföljningar. Både de som görs i syfte att stödja och utveckla, men också de som görs i syfte att kontrollera och granska. Både de som genomförs på förhand, de som löper samtidigt som en förändring genomförs och de som görs i efterhand. Både utvärderingar av enskilda insatser eller projekt och av hela program - regionala, nationella eller europeiska.

Vi har bred metodologisk kompetens. Vi genomför lika gärna utvärderingar som baseras på en kvantitativ ansats som uppdrag baserade på mer kvalitativa metoder. Där det är möjligt strävar vi efter att kombinera dessa angreppssätt för att nå största metodologiska styrka och förklaringskraft.

I kvantitativa utvärderingar som fokuserar på att fastställa effekter och orsakssamband använder vi oss av allt ifrån enklare före-och-efter-analyser till randomiserade kontrollerade experiment. I de mer kvalitativt inriktade utvärderingarna som ofta fokuserar på att förstå vad som fungerar och varför, använder vi oss ofta av en kombination av metoder för datainsamling såsom fallstudier, intervjuer, dokumentstudier och enkäter.

Om våra utvärderingar också ska utveckla pågående arbete använder vi våra kompetenser inom processledning och samverkan för att stötta projektledare och styrgrupper att få ut mer effekt av de insatser som genomförs. Det är särskilt vanligt inom lärande och löpande utvärderingar.

De rekommendationer vi lämnar ska vara användbara och relevanta och utformas med avsikt att stötta beslutsfattare att ta bra beslut i det specifika sammanhanget. Resultat ska vara lätt att ta till sig och vi har höga ambitioner kring visualisering, pedagogik och tillgänglighet.

Vanliga utvärderings- och uppföljningsuppdrag hos oss är:

  • Effektmätningar och effektutvärderingar
  • Programutvärderingar
  • Löpande och lärande utvärderingar
  • Progressionsmätningar
  • Projektutvärderingar
  • Processutvärderingar
  • Resultat- och processuppföljningar
  • Utvärdering av samverkansprojekt och processer

Fler tjänster

Utredning och analys

Vi hjälper våra uppdragsgivare att driva positiv förändring genom att förstå evidensen, målgruppen och handlingsutrymmet.


Utredning och analys

Policydesign och implementering

Vi stödjer våra uppdragsgivare genom hela processen, från att utforma effektiva insatser och att hitta rätt implementeringsstrategi till att ta fram mål och system för uppföljning.


Design och implementering

Process- och samverkansstöd

Samverkan blir allt viktigare för att driva förändring och lösa komplexa utmaningar. Vi tar uppgiften att bygga dessa förmågor till samverkan mellan människor och organisationer på stort allvar.


Process- och samverkansstöd