Solenergi

Ramboll har över 25 års erfarenhet av att arbeta med solenergi. Vi har bidragit till mer än 500 små- och storskaliga solenergiprojekt i över 25 länder runt om i världen.

Kontakt

Simon Jansson

Simon Jansson

Divisionschef Energi
Tel: +46 10 615 68 24

Helhetsleverantör inom solenergi

Med mer än 55 energikontor över hela världen och 1 800 energiexperter tillsammans med vårt tvärvetenskapliga arbetssätt kan vi erbjuda helhetstjänster som täcker alla aspekter av ett solcellssystem-projekt över hela världen. Specialiserade team från hela Ramboll-gruppen samlas för att säkerställa att den starkaste kompetensen tillämpas i varje enskilt projekt.

Som helhetsleverantör för alla typer av solcells-projekt erbjuder vi singulära, modulära och skräddarsydda lösningar beroende på individuella projektkrav under hela projektcykeln. Vi hjälper våra kunder med omfattande rådgivning och framtidssäkra lösningar baserade på expertkunskap och modern teknik. Vårt breda utbud av tjänster omfattar:

 • Expertis inom planering, teknik och projektledning genom hela projektets livscykel.
 • Avancerade solresursbedömningar, studier som visar vilka platser som är mest lämpade ur energisynpunkt, samt topografiska undersökningar.
 • Tjänster som täcker alla tekniska discipliner inom kraftöverföring av energi från solcellssystem till elnätet.
 • Innovativ design av konstruktioner och expertis i världsklass inom geoteknik för hållbara och långsiktiga lösningar.
 • Kapitalförvaltning av solcellsanläggningar genom prestationsuppföljning eller baserat på uppföljning av KPI:er.
 • Fördjupade undersökningar som påvisar risker och chanser innan förvärv eller finansiering av anläggningar.
 • Strategisk managementkonsultation och specialtjänster för att komma in på nya marknader och serviceportföljer på klientsidan.

Rambolls tjänster bidrar till att:

 • Säkerställa projektfinansiering genom att tillhandahålla ett starkt oberoende yttrande och att kunden erhåller de tillstånd som krävs enligt lag i tid.
 • Identifiera och rekommendera lösningar och konstruktioner som undviker eller minskar miljöpåverkan och sociala effekter.
 • Utvärdera solresurser, förutse förluster och intäkter samt minimera riskerna för att uppnå så hög avkastning som möjligt.
 • Leverera värde under hela projektets livscykel.
 • Bedömning och utvärdering av tekniska risker, säkerhet och skydd.
 • Förbättra både det nationella och internationella ryktet hos våra kunders och deras projekt.

Projekt inom solenergi - inbegripet fotovoltaik (PV)

Ramboll tillhandahåller tjänster för olika typer av projekt inklusive:

Solenergianläggningar för oberoende kraftproducenter (IPP)

 • Multi-Megawatt projekt
 • Nätanslutning inom befintliga eller nya energiförsörjningssystem
 • Lokalt hanterade och distansövervakade
 • Långsiktig tillförlitlighet med hög prestanda
 • Konkurrenskraftig och beprövad systemdesign och drift
 • Global teknik för landsbygd, industri, eller städer
 • Markmonterade installationer på öppna fält, i öknen och på komplexa berg eller flytande på vatten

Solenergianläggningar för kommersiella kunder med egenförbrukning

 • Installation på tak eller öppen plats
 • Mätsystem för elhandel
 • Designad och optimerad för att täcka individuell efterfrågan
 • Gränsöverskridande teknik med stöd för t.ex. batteri och Power2Heat
 • Styrning av efterfrågan (t.ex. toppbelastningsutjämning, besparingar)
 • Integration i småskaliga- och intelligenta elnätssystem
 • Framtida energisystemstandarder (t.ex. IEC TR 63097: 2017)
 •  Minska koldioxidutsläpp för företag (t.ex. CSR, Green Footprint)

Solenergianläggningar som betydande del av hybridenergisystem

 • Optimerade system för att säkerställa tillförlitlig strömförsörjning
 • Solenergianläggningar kombinerat med andra förnybara & konventionella generatorer och lagringsanläggningar
 • Motståndskraftig och infrastruktur för intelligenta nät (t.ex. kommunikation)
 • Installationer utanför distributionsnätet, på öar, eller integrerade med "Smart Cities"
 • Holistisk strategi - samarbete mellan olika sektorer inom energisystem (t.ex. el, värme / kylning, Power-to-X, e-Mobility)
 • Nya affärsmodeller - producent, konsument & prosumer (konsument och producent)

Mer information

Broschyr om solenergi (på engelska)


Ladda ner capability statement om solenergi (PDF)

Projekt

Solarge

Ramböll deltog aktivt i SOLARGE, ett europeiskt projekt som ämnade stimulera marknaden för storskaliga solvärmeverk i europeiska länder. SOLARGE stödde Rambölls engagemang genom att erbjuda informations-, tränings- och kommunikationspaket.

Solvärme i Lillestrøm

Solenergi i Lillestrøm

Akershus Energi i Lillestrøm i Norge har utsett Ramboll Energi att agera konsult vid konstruktionen av en solvärmeanläggning.

Visa alla projekt för den här tjänsten