Biogas

Med den globala uppvärmningen och människans komplicerade relation till fossila bränslen i åtanke är det lätt att se fördelarna med biogas. Biogas produceras dels från matavfall och slam från reningsverk, dels från gödsel och annat industriellt avfall. Biogasen används som fordonsbränsle samt för att på ett miljövänligt sätt generera el och värme.

Kontakt

Simon Jansson

Simon Jansson

Divisionschef Energi
Tel: +46 10 615 68 24
Jan Teir

Jan Teir

Projektledare
Tel: +45 51615976

Användningsområden för biogas

Biogas är en förnybar energikälla som kan utnyttjas på en mängd olika sätt. I Sverige används den oftast som fordonsbränsle. Den kan även användas i pannor vid leverans av enbart värme samt i småskaliga kraftvärmeverk (CHP) vid leverans av el och värme kombinerat.
 
Rambolls expertis och erfarenhet omfattar biogasens alla tänkbara användningsområden. Vi erbjuder även konsulttjänster vid utvecklingen av gassystem för biometan i områden där ingen tidigare uppbyggd infrastruktur existerar.

Uppgraderad biogas

Biogas utgörs till stor del av metan, koldioxid, vätesulfid och vattenånga. Metanhalten kan höjas till 98 procent eller mer genom att man avlägsnar andra ämnen, en process som även höjer biogasens effektivitet. Biometan blir i denna form väl anpassad för användning i gassystem eller som fordonsbränsle.

Ramboll har i samarbete med ett flertal olika kunder projekterat för processen kring uppgraderingen av biogas, samt demonstrerat hur denna skapar en högkvalitativ förnybar energikälla utan de beståndsdelar som kan ha en potentiellt nedbrytande effekt på anläggningar.

Det finns idag ett antal tekniker, alla under ständig utveckling, för att minska eller helt avlägsna koldioxiden. Det är viktigt att välja rätt teknik baserat på den individuella anläggningens parametrar.

Biogas som bilbränsle

Biometan kan omvandlas till komprimerad biogas (CBG) eller flytande biogas (LBG) och därefter användas som bilbränsle. Utnyttjandet av naturgas som bilbränsle kan minska koldioxidutsläpp med 20-30 procent, medan själva produktionen kan leda till en reducering i utsläpp av växthusgaser med 100 procent i jämförelse med andra energikällor.

Biogasdrivna bilar kör tystare och producerar mindre partikel-, kväveoxid- och svaveldioxidutsläpp än bilar som körs på bensin eller diesel.

Ramboll har under åren varit med och projekterat, konstruerat och inspekterat ett betydande antal gasstationer.

Anaerob nedbrytning av restprodukter och organiskt avfall

Städer med omkring en miljon invånare har kapaciteten att generera 17 300 000 Nm3 ren biogas per år från slamprodukter. Detta motsvarar 110 GWh; nog för att leverera värme och elektricitet till 4 400 hushåll.

I jämförelse kan 280 000 hushåll erbjudas värme och elektricitet från biogas producerat från 8 miljoner ton organiskt avfall.

Ramboll har mångårig erfarenhet av att ta fram affärsmodeller för anläggningar för anaerob nedbrytning.

Detta inkluderar undersökning av lämplig sammansättning och volym, bedömning av råmaterialets kvalitet, förväntade energiproduktionsnivåer och uteffekt samt identifikation av tillgängliga slutmarknader. När slutsats dragits angående anläggningens genomförbarhet och storlek kan Ramboll välja ut, utveckla och anskaffa rätt sorts anläggning för anaerob nedbrytning samt mottagnings- och lagringsutrustning.

Vårt tjänsteutbud omfattar hela projektcykeln efter planeringsstadiet, allt från processdesign, tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till detaljdesign, upphandling, övervakning, driftsättning och prestandatest. Vi erbjuder även kontinuerliga inspektioner och analyser av driftsäkerhet och associerade risker.

Relaterad tjänst

Avfall till energi

 

 

Projekt

Bekkelaget biogasanläggning

Ramboll bjöds in att projektera för och lägga investeringsförslag till en helt ny uppgraderingsanläggning till Bekkelaget WWTW.

Uppgradering av biogas i Falkirk

Ramboll har å Scottish Water Waste Services vägnar genomfört en förstudie rörande möjligheterna att uppgradera biogas.

Maabjerg

Nytt biokraftverk i Maabjerg

Maabjerg BioEnergy, uppskattat att bli en av världens största biogasanläggningar, initierades av en grupp lokala jordbrukare i nära samarbete med traktens elleverantörer.

Borås bränslestation och LNG-lagring

Ramboll var involverad i installationen av en ny kompressorbyggnad, en gaslagringsanläggning och en bränsledepå för bussar.

Visa alla projekt för den här tjänsten