Energieffektivisering inom industrin

Ökad energieffektivitet och minskning av negativ miljöpåverkan går hand i hand. Och de smartaste lösningarna behöver inte ha negativa effekter på varken komfort eller lönsamhet.

Vid konsultation inom energieffektivisering av energiproduktion, elöverföring, eldistribution eller elanvändning tar vi hänsyn till alla aspekter av elproduktionen, såväl tekniska, institutionella, finansiella som sociala.

Kontakt

Ramboll. Crispin Matson. Image courtesy of Paulina Sobczak Photography

Crispin Matson

MSc MCIBSE MIMech MASHRAE, Country Manager, Ramboll Energy UK
Tel: +44 20 7631 5291

Minska koldioxidutsläppen från industrin

Den globala satsningen mot en framtid med låga koldioxidutsläpp innebär både utmaningar och möjligheter. Det är viktigt att energiintensiva industrier minskar koldioxidutsläppen samtidigt som de kan behålla sin konkurrenskraft under övergången. Och det är viktigt att fördelarna och besparingarna är synliga tidigt i processen.

Att minska koldioxidutsläppen från industrin innebär ett förändrat sätt att producera varor och att minimera av resurs- och energianvändningen, minskad miljöpåverkan och avfall, samtidigt som en hållbar och konkurrenskraftig verksamhet med engagerade medarbetare säkerställs.

Klicka här för ett interaktivt dokument med information om Rambolls hållbara lösningar för industrin och stöd i övergången till klimatneutral energiproduktion.

Process- och energioptimering

Inom industrin, där man förbrukar all typ av energi i stor skala, är energieffektiva konstruktioner av process- och leveransanläggningar, inklusive korrekt dimensionering av elektriska installationer, av avgörande betydelse för företagets konkurrenskraft, både vad gäller pris, hållbarhet och företagets image.

Rambolls tjänster inom process- och energioptimering omfattar både industriella processer och de omgivande leveransfunktionerna. Vi levererar kunskap och innovation, utarbetar och presenterar grundläggande konsekvensanalyser, och tillsammans med kunden hittar vi rätt lösning när det gäller kostnader och energiförbrukning.

Hantering av efterfrågan och behov av energi

Hantering av efterfrågan på- och behovet av energi hos industriföretag är ett effektivt verktyg för att minska energiförbrukningen och energikostnaden och för att begränsa klimatpåverkan från privata företag. En heltäckande och holistisk syn på företagets energiförbrukning säkerställer att riktlinjer och mål uppnås.

Strategisk hantering av energibehovet
Ramboll hjälper företag genom att upptäcka strategiska fördelar med att stärka sin hantering av energiefterfrågan. Genom en dialog med ledningen och medarbetarna hjälper vi företag att upptäcka potentialen i att minska energirelaterade kostnader. Dessutom förbättrar en tydlig energi- och klimatstrategi företagets gröna profil gentemot kunder och affärspartners.

Förankring av energibehovshantering
Ramboll hjälper företag genom att upptäcka styrkor och svagheter i organisationen när det gäller energihantering. Vi kartlägger formella och informella strukturer och utifrån dessa tar vi fram förslag för hur energibehovshanteringen kan förankras ordentligt i organisationen. På detta sätt placeras alla centrala ansvarsområden hos de anställda som har de färdigheter som krävs för att hantera uppgifterna.

Verktyg och rutiner för energihantering
Ramboll erbjuder tjänster för att utveckla och anpassa verktyg och rutiner för företag att stödja sin verksamhet.
Ett centralt verktyg för energihantering är att säkerställa en fortlöpande insamling och analys av data om energiförbrukningen inom de olika avdelningarna. Ramboll hjälper till genom att kartlägga behovet av data och gör rekommendationer för hårdvara och mjukvara för kontinuerlig övervakning. Vi kan också erbjuda ett verktyg som säkerställer att alla nya projekt optimeras ur energieffektivitets- och ekonomiska aspekter.

Hanterbara handlingsplaner
Handlingsplaner är viktiga verktyg för att kommunicera till ledningen och i att säkra framstegen. Ramboll hjälper företag genom att utveckla ett format för handlingsplaner som är hanterbara och effektiva för det enskilda företaget.

Internationell erfarenhet

Vi har internationell erfarenhet från mer än 20 länder av att arbeta med energieffektivitetsstrategier och projekt för nationella och lokala myndigheter och industrier.

Våra tjänster

Vi erbjuder följande tjänster:

  • Design och utveckling av övergripande tekniska lösningar, inklusive produktion, transmission, distribution och slutanvändning
  • Projektledning
  • Utarbetning av energibesparande åtgärder och strategier för nationella och lokala myndigheter
  • Beräkning av effekter av åtgärder för energieffektivitet
  • Utveckling av informationskampanjer för energibesparing
  • Undersökning av potentiella hinder för energibesparing
  • Bidra till en bättre förståelse för- och stöd till genomförandet av EU: s energieffektivitetspolitik
  • Energieffektivitet i industriella processer