Projekt

Vi har arbetat med ett stort antal intressanta och utmanande projekt genom åren. Här hittar du några av dem.


Solarge

Ramböll deltog aktivt i SOLARGE, ett europeiskt projekt som ämnade stimulera marknaden för storskaliga solvärmeverk i europeiska länder. SOLARGE stödde Rambölls engagemang genom att erbjuda informations-, tränings- och kommunikationspaket.

Aquamarine power oyster

Ramboll ombads undersöka genomförbarheten i att ersätta stål med kompositmaterial i Aquamarine Powers andra generationens Oyster-vågkraftsutrustning.

Uppgradering av biogas i Falkirk

Ramboll har å Scottish Water Waste Services vägnar genomfört en förstudie rörande möjligheterna att uppgradera biogas.

Nytt biokraftverk i Maabjerg

Maabjerg BioEnergy, uppskattat att bli en av världens största biogasanläggningar, initierades av en grupp lokala jordbrukare i nära samarbete med traktens elleverantörer.

Solenergi i Lillestrøm

Akershus Energi i Lillestrøm i Norge har utsett Ramboll Energi att agera konsult vid konstruktionen av en solvärmeanläggning.

Borås bränslestation och LNG-lagring

Ramboll var involverad i installationen av en ny kompressorbyggnad, en gaslagringsanläggning och en bränsledepå för bussar.

Bekkelaget biogasanläggning

Ramboll bjöds in att projektera för och lägga investeringsförslag till en helt ny uppgraderingsanläggning till Bekkelaget WWTW.

Förstudie till uppgradering av Cumnock förbränningsanläggning

Horizons Environment – en del av Scottish Water – har träffats för att överlägga om de ska investera i den utrustning som krävs för att deras befintliga anläggning ska kunna ta emot organiskt avfall.

Avedøre kraftstation - ett av världens effektivaste multibränslekraftverk

Ramboll har sedan etableringen av Avedøre Kraftstation block 1 år 1980 varit en regelbunden leverantör av specialistkompetens till ägaren DONG Energy inom en rad olika projekt.

Oberoende konsult vid slamanläggning i Hong Kong

Hong Kongs Environmental Protection Department har givit grönt ljus till konstruktion av en förbränningsanläggning för avloppsslam.

Effektivisering av energiproduktion för Falu Energi & Vatten

Ramboll har utfört en förstudie av en pannkonvertering från flis till pellets åt Falu Energi & Vatten.  

Världens största bioetanolanläggning står driftklar

DONG Energys nya biobränsleanläggning i Kalundborg, Danmark, producerar andra generationens bioetanol.