Projekt

Vi har arbetat med ett stort antal intressanta och utmanande projekt genom åren. Här hittar du några av dem.


Barnkonventionen i fokus för analysuppdrag

Vad skulle det innebära ekonomiskt om FN:s barnkonvention införs i svensk lag? På uppdrag av Statskontoret har Ramboll nyligen utrett konsekvenserna. Resultatet presenteras i en alldeles färsk rapport.

Med siktet inställt på en jämlik och jämställd byggbransch

En byggbransch för alla – så heter det projekt som Byggnads drog igång i början av året och som syftar till att förbättra arbetsmiljön och att öka kompetensen, jämlikheten och jämställdheten ute på arbetsplatserna.

Följeforskare från Ramboll stärker UMIT

UMIT är ett strategiskt IT-projekt inom simuleringsteknologi och dess industriella tillämpningar och startades 2009 av Umeå Universitet. 

Vilka konsekvenser får alkoholkonsumtionen på samhället?

Systembolagets uppdrag är att minska alkoholens skadeverkningar i samhället och informera om dess risker. År 2017 konsumerade vi i Sverige 9 liter ren alkohol per person. Vad blir konsekvenserna? Ramboll har gjort en studie av alkoholkonsumtionens påverkan på samhället.  

Projekt ska minska utanförskap för unga

Unga som varken arbetar eller studerar behöver stöd för att bryta utanförskapet och det pågår många projekt, från statlig nivå till föreningsnivå, med detta syfte. Avgörande för om projekten ska lyckas är hur samarbetet mellan olika aktörer ser ut och vilket bemötande de unga får. Rambolls uppdrag är att utvärdera och utveckla arbetssätten i dessa projekt och se till att de metoder som fungerar dokumenteras och erfarenheterna kan användas i andra liknande projekt.

Ökat fokus på social hållbarhet i regional planering

Ramboll har utvecklat en ny analysmodell för att kunna beakta socioekonomiska villkor vid planering av kommunikationer och annan fysisk planering.

Strategiska samverkansprogram för innovativa lösningar på stora samhällsutmaningar

Regeringens strategiska samverkansprogram samlar näringsliv, akademi, civilsamhälle, offentliga aktörer och branschorganisationer för att möta samhällsutmaningar inom klimat, digitalisering, hälsa och kompetensförsörjning. Ramboll verkar som process- och strategistöd för programmen på uppdrag av innovationsmyndigheten Vinnova, som samordnar det övergripande processtödet.

Riskanalys av EU-gemensamt signalsystem för järnvägen

Ramboll har fått i uppdrag av Trafikverket att göra en riskanalys av införandet av ett EU-gemensamt och moderniserat signalsystem för järnvägen. 

Förstudie om hållbarhetsmätning av livsmedelsprodukter

Ramboll har lett en process med olika aktörer inom livsmedel och dagligvaruhandel för att öka kunskapen om klimatberäkningar och vad som krävs för en gemensam grund.

Uppmärksammad rapport om konsekvenser för hyresnivåer vid övergång till marknadshyra

I Rambolls rapport för Hyresgästföreningen konstateras att ett införande av marknadshyror skulle höja hyrorna med uppemot 50 procent i Stockholm.

Utvecklingsarbete inom Stockholms stad

I över tio års tid har Ramboll levererat strategisk rådgivning till en rad olika förvaltningar inom Stockholms stad för att stärka styrning, ledning och organisation med syftet att öka kvaliteten och effektiviteten i verksamheten.

Stort förarbete när Barnkonventionen blir lag

I år fyller FN:s barnkonvention 30 år och nästa år, den 1 januari 2020, blir den svensk lag. Det väntas innebära en stärkt ställning för barnets rättigheter och att vi får ett skarpare juridiskt verktyg för att skydda barn. Ramboll har varit involverade i tre projekt som på olika sätt banar väg för den nya lagen. 

Ramboll analyserar projekt som ska främja AI

Tillsammans med bland annat Aiwizo ska Ramboll analysera Vinnovas satsning ”Starta er AI-resa” för små- och medelstora företag som vill komma igång med sitt AI-arbete. Satsningen är en del i det regeringsuppdrag som handlar om att undersöka hur Sverige kan accelerera innovationsarbetet inom Artificiell Intelligence, AI.