Projekt

Vi har arbetat med ett stort antal intressanta och utmanande projekt genom åren. Här hittar du några av dem.


Skellefteå bygger norra Sveriges första publika miljötankstation med miljövänliga drivmedel

Skellefteå, en stad med 33000 invånare i Norrland, strävar efter att vara fossilfri och har som miljömål att "Användningen av fossila bränslen ska minska på bred front (bensin, diesel, eldningsolja m m). Beroendet av oljan ska vara brutet till år 2020. Oljan ska ersättas av förnyelsebar energi för uppvärmning och transporter”. Dessutom ska Skellefteå ” bli självförsörjande på förnyelsebara och miljöanpassade drivmedel”. Ett nytt spännande projekt är på gång som bidrar till att nå båda de målen.

Uppgradering av biogas i Falkirk

Ramboll har å Scottish Water Waste Services vägnar genomfört en förstudie rörande möjligheterna att uppgradera biogas.

Nytt biokraftverk i Maabjerg

Maabjerg BioEnergy, uppskattat att bli en av världens största biogasanläggningar, initierades av en grupp lokala jordbrukare i nära samarbete med traktens elleverantörer.

Borås bränslestation och LNG-lagring

Ramboll var involverad i installationen av en ny kompressorbyggnad, en gaslagringsanläggning och en bränsledepå för bussar.

Borås Energi och Miljö bygger för framtiden

Borås genomför en jätteinvestering för att säkra framtida energibehov och miljökrav. På Sobacken byggs en ny anläggning, Energi- och Miljöcenter, EMC, med nytt kraftvärmeverk, avloppsreningsverk och biogasanläggning med överföringsledningar till och från Borås stad. Ramboll har varit med sedan projektstarten.

Bekkelaget biogasanläggning

Ramboll bjöds in att projektera för och lägga investeringsförslag till en helt ny uppgraderingsanläggning till Bekkelaget WWTW.

Förstudie till uppgradering av Cumnock förbränningsanläggning

Horizons Environment – en del av Scottish Water – har träffats för att överlägga om de ska investera i den utrustning som krävs för att deras befintliga anläggning ska kunna ta emot organiskt avfall.

Världens största bioetanolanläggning står driftklar

DONG Energys nya biobränsleanläggning i Kalundborg, Danmark, producerar andra generationens bioetanol.