Vägbygge med grodor och salamandrar i fokus

Grodorna kan nu promenera säkert från ena sidan av vägen till den andra

Grodorna kan nu promenera säkert från ena sidan av vägen till den andra

Kontakta

Caroline Boström

Caroline Boström

MKB-samordnare
Tel: +46 10 615 34 00

När Västerås stad ville bygga en 750 meter lång väg i handelsområdet Erikslund för att minska köbildning och luftutsläpp upptäcktes fridlysta groddjur och arbetet drog ut på tiden. Flera experter från Ramboll har samarbetat för att ta fram en lösning som innebär att den nya vägen anpassas efter djurens livsmiljö.

När vägen började planeras för ett par år sedan upptäcktes inte mindre än fyra fridlysta groddjur i det skogsområde den skulle gå igenom – större vattensalamander, mindre större vattensalamander, vanlig groda och en liten population åkergroda. Ramboll anlitades för att genomföra en miljökonsekvensbeskrivning och tog i samband med den fram åtgärder för att minska vägens påverkan på djurens livsmiljö.

– Problemet vi ställdes inför var hur vi skulle se till att salamandrarna kan promenera säkert från den ena sidan till den andra. De övervintrar nämligen på den ena sidan vägen och har sin lekdamm på den andra, säger Caroline Boström, projektledare miljö på Ramboll.

Lösningen blev att bygga tre grodtunnlar under vägen.

– Salamandrar är inte så bra på att simma i strömmande vatten så hastigheten i tunnlarna fick inte vara för hög för då kan de drunkna. Det löste vi genom en viss lutning och genom att räkna på tillflödet. Grodorna krävde en annan anpassning – eftersom de hoppar får tunneln inte vara för låg så de slår huvudet i taket.

Under själva vägbygget bör arbetet anpassas till de månader på året när salamandrarna antingen befinner sig i dammarna eller i vinterdvala, det bör därför inte ske under vår och senhöst då de vandrar genom området. Och tillrinningen till dammen där de leker får absolut inte avstanna under bygget så att dammen dräneras. I projektet användes kompetenser från flera delar av Ramboll eftersom det var så många olika faktorer att ta hänsyn till:

– Vi ekologer bestämde tillsammans med hydrologer var tunnlarna ska placeras längs vägsträckan. En hydrolog och vägprojektör arbetade med avledning av dag- och ytvatten för att se till att vattnet från vägen – som kan innehålla föroreningar – inte hamnar i djurens livsmiljö. När vi hade fått till dessa delar räknade vägprojektören på lutningar och på hur vägen ska klara busstrafik varpå vi fick justera, säger Caroline Boström och tillägger:

– Det är härligt att jobba i ett projekt med så många experter inblandade och att ha alla inom sitt eget företag. Det finns alltid någon att fråga. När kunden tyckt att det blivit komplicerat har vi alltid kunnat lösa det genom att ta in ytterligare en expert.

Rambolls lösning

Tre tunnlar med en diameter på 50 centimeter och en lutning på 0,5 procent. Vägen är 50 meter bred vilket inkluderar en fil åt varje håll för buss och bil, en cykelbana samt diken för vägdagvatten. I bredden inkluderas också fångstarmar som ska leda salamandrarna rätt så att de hittar in i tunnlarna och inte hamnar uppe på vägen.