Stort förarbete när Barnkonventionen blir lag

Att barnkonventionen blir lag väntas innebära en stärkt ställning för barns rättigheter. (Foto: Imgorthand)

Att barnkonventionen blir lag väntas innebära en stärkt ställning för barns rättigheter. (Foto: Imgorthand)

Kontakta

Hector Catasús

Hector Catasûs

Affärsområdeschef Social & Economic Impacts
Tel: +46 73 231 79 68
Sara Jonsson

Sara Jonsson

Management Consultant
Tel: +46 721 424 208
Christina Granberg

Christina Granberg

Managementkonsult
Tel: +46 709 166 804

I år fyller FN:s barnkonvention 30 år och nästa år, den 1 januari 2020, blir den svensk lag. Det väntas innebära en stärkt ställning för barnets rättigheter och att vi får ett skarpare juridiskt verktyg för att skydda barn. Ramboll har varit involverade i tre projekt som på olika sätt banar väg för den nya lagen. 

- Vi har gedigen erfarenhet av den här typen av uppdrag och genomför löpande uppdrag för myndigheter, kommuner och andra offentliga aktörer. Vi är vana att jobba med barnkonventionen och med ett barnrättsperspektiv, säger Sara Jonsson, konsult och barnrättsexpert på Ramboll.

Konsekvensutredning för Statskontoret

2017 släpptes rapporten ”Ekonomiska konsekvenser av att inkorporera barnkonventionen i svensk lag”. Rapporten togs fram på uppdrag av Statskontoret och var resultatet av ett intensivt analysarbete. Under ett par höstmånader intervjuades statliga myndigheter, kommuner, frivilligorganisationer och sakområdesexperter om hur de arbetar med barnkonventionen och vilka förväntningar de hade på den nya lagstiftningen.

– Vi är specialister på analysmetod, men tog även in akademisk expertis inom barnrätt. Kostnaderna för implementeringen uppskattades baserat på tre tänkbara scenarier och byggde på antagandet att ju mer man satsar på kompetensutvecklande åtgärder som utbildning och vägledning desto lägre blir kostnaderna i slutändan, säger Hector Catasús, konsult på Ramboll.

Undersökning för Barnkonventionsutredningen

Regeringen har tillsatt Barnkonventionsutredningen för att kartlägga hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen. På deras uppdrag har Ramboll gjort en målgruppsanpassad enkätundersökning som synliggör hur offentlig verksamhet tillämpat svensk lagstiftning om barnets bästa och barnets rätt att uttrycka sin åsikt. Undersökningen visar till exempel vilka tillvägagångssätt som finns för att göra bedömningar om barns bästa, hur barns åsikter inhämtas samt hur dessa faktorer beaktas och redovisas i beslut.

– Uppdraget har gett ökad kunskap om hur olika professioner inom offentlig verksamhet i sin yrkesutövning tolkar och tillämpar nuvarande lagstiftning om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals. Nu hoppas vi detta bildar ett viktigt underlag att ta vidare när barnkonventionen inkorporeras i svensk lagstiftning, säger Sara Jonsson.

Strategisk projektledare i prisbelönat implementeringsprojekt

Ramboll har också varit strategisk projektledare när Haninge kommun implementerat barnkonventionen, ett arbete som har bidragit till att kommunen fått Unicef Sveriges utmärkelse ”Barnrättskommun”.

– I uppdraget ingick att erbjuda stöd vid införandet och upplägget av ett nytt arbetssätt. Det handlade till exempel om att göra en genomgång av hur den nya lagen kommer att påverka hur olika förvaltningar och bolag arbetar samt hitta en gemensam process för det fortsatta arbetet, säger Christina Granberg, projektledare och konsult på Ramboll.

Vägen fram

– Att barnkonventionen blir lag kommer innebära en stärkt ställning för barns rättigheter och kräva ett mer barnrättsbaserat arbetssätt i all offentlig verksamhet. Det kräver i förlängningen ökad kunskap kring barns rättigheter och hur de tillämpas i relation till övrig lagstiftning och praxis bland kommuner, landsting och statliga myndigheter. Där kan vi hjälpa till, säger Sara Jonsson.


Mer om Barnkonventionen

Experterna svarar: Vad innebär det att barnkonventionen blir lag i Sverige?

Vill du läsa mer? Läs hela barnkonventionen eller en kortversion och hör gärna av er till våra experter på analys- och barnrättsfrågor.


Det kan Ramboll göra inom samhällsekonomiska analyser

Det kan Ramboll göra inom Stakeholder Intelligence

Det kan Ramboll kan göra inom projektledning och utveckling av verksamheter