Stockholms nya avloppsrening ger bättre vatten i Östersjön

Bättre vatten i Östersjön, Saltsjön och Mälaren (bilden)

Bättre vatten i Östersjön, Saltsjön och Mälaren (bilden)

Kontakta

Mattias von Brömssen

Mattias von Brömssen

Ph.D., Head of Department Water Resources, Sweden
Tel: +46 10 615 63 87
Jan Salomonson

Jan Salomonson

Uppdragsledare
Tel: +46 (10) 6156448
Anna Hamrin

Anna Hamrin

Enhetschef VA-process, Umeå
Tel: +46 10 615 49 80

Stockholms avloppsrening måste förnyas för att klara den kraftigt ökade befolkningen och möta framtidens miljökrav. Just nu genomför Stockholm Vatten och Avfall AB, SVOA, ett stort projekt för att fördubbla kapaciteten i Henriksdals reningsverk och Ramboll är involverade i flera delar.

Bromma reningsverk ska stängas. Istället byggs en ny mottagarstation i Sickla och en cirka femton kilometer lång avloppstunnel 30-90 meter under marken från Bromma via Sicklaanläggningen till Henriksdal. Ramboll har haft en nyckelroll i arbetet med tunneln och är en av flera konsulter när det gäller uppdateringen av anläggningarna.

– Vid lokaliseringen av tunneln gällde det att hitta en sträckning som var optimal ur geologisk-, miljö- och VA-teknisk synvinkel samtidigt som den fungerade med hänsyn till ekonomi och tidsplan, säger Mattias von Brömssen, teknikansvarig hydrogeologi i tunnelprojektet, och fortsätter: 

– Hur mycket man än tätar tunneln läcker en viss del grundvatten in vilket innebär att det krävs miljötillstånd, för bland annat bortledning av grundvatten, för den här typen av projekt. Miljöhänsyn kom in i ett tidigt skede och har varit med hela vägen. Projektering och teknik har sedan gått hand i hand. 

Investering med stor samhällsvinst

Projektet är en mycket stor investering för SVOA men innebär också en stor samhällsvinst. 

– Östersjön kommer bli renare. Alla avloppsnät blir fulla och breddningen av avloppsvatten ut mot Mälaren byggs bort. Vinsten blir minskade utsläpp och en bättre skärgård med bättre badplatser och vattenmiljö i Mälaren och Saltsjön, säger Jan Salomonson, som är Rambolls uppdragsledare för uppdraget Stockholms framtida avloppsrening, och tillägger:  

– Det är lite speciellt att få vara med i ett så stort projekt från start och nu har vi dessutom fått i uppdrag att vara med och slutföra det. Vi kommer fungera som beställarens sakkunniga under färdigställande och uppföljning när det gäller till exempel bergkartering av tunnlarna och kontroll av grundvattenförhållanden samt finnas med och ge råd om det sker någon påverkan på omgivningen.

Förutom tunnelprojektet innefattar arbetet för SVOA också ombyggnaden och moderniseringen av Henriksdals reningsverk och Sicklaanläggningen samt en ny typ av vattenrening med membranteknik. Här arbetar Petter Björkman och hans kollegor från Ramboll VA-process tillsammans med konsulter från flera andra företag.