Ramboll renar vattnet för över 1 miljon Stockholmare

Bättre vatten i Östersjön, Saltsjön och Mälaren (bilden)

Bättre vatten i Östersjön, Saltsjön och Mälaren (bilden)

Kontakta

Anette Seger

Anette Seger

VD Ramboll Sverige
Tel: +46 10 615 63 29
Anna Hamrin

Anna Hamrin

Enhetschef VA-process, Umeå
Tel: +46 10 615 49 80

Stockholm växer och avloppsreningen ska under de kommande åren genomgå vår tids största omvandling. Som en del i det arbetet har Ramboll fått i uppdrag att ansvara för process- och maskinprojektering och projekteringssamordning i utbyggnaden av reningsverket i Henriksdal. Avtalet är värt 24 miljoner kronor och löper under 2015 och 2016.

För att kunna satsa på framtidens avloppsrening, klara den växande befolkningen och uppfylla framtidens miljökrav slås Stockholm vattens två reningsverk ihop till ett.

En ny avloppstunnel ska byggas mellan Bromma och Sicklaanläggningen i samband med att reningsverket i Bromma avvecklas. Reningsprocessen läggs över på anläggningen i Henriksdal och den nya mottagarstation som ska byggas i Sickla. I Sickla kommer avloppsvattnet genomgå en första rening innan det pumpas vidare till Henriksdal.

Rambolls VA-processverksamhet är ansvarig process- och maskinkonsult för det nya reningssteget i Sickla som kommer att ha en kapacitet att rena vattnet från omkring 1,2 miljoner människor.

Ramboll gjorde under 2014 en förstudie och ett principförslag för den nya bergförlagda anläggningen i Sickla. Arbetet innefattade processutredningar, hydraulisk modellering, förprojektering (framtagande av layouter för den utbyggda anläggningen), investeringskalkyler, planering av byggskedet och samordning av samtliga inblandade teknikområden.

Ramboll ansvarar även för detaljprojekteringen av tunneln mellan Bromma och Sickla-anläggningen. Ett projekt där ett flertal enheter på Ramboll arbetar: berg, geomiljö, väg och gata, bro och tunnel, landskap och BIM. Ramboll arbetar också med underlaget till miljöprövningen.

Tunneln från Bromma och moderniseringen av Henriksdals reningsverk är en strategiskt viktig miljösatsning som bidrar till Sveriges åtagande gällande Baltic sea action plan (BSAP) och EU:s vattendirektiv. Målet är att överträffa de höjda miljökraven för utsläpp av fosfor och kväve i Östersjön.