Station Haga knyter samman den växande staden

Illustration: Station Haga. Foto: ABAKO Arkitektkontor AB.

Illustration: Station Haga. Foto: ABAKO Arkitektkontor AB.

Projektet Entreprenad Haga är en del av Västlänken och innefattar cirka 2 kilometer av den tågtunnel som byggs under centrala Göteborg och den nya pendeltågsstationen Station Haga. Ramboll har fått i uppdrag att vara huvudkonsult åt entreprenörerna Astaldi, Gülermak och NRC-Group.

Station Haga byggs cirka 30 meter under marken i berget under Hagakyrkan och Hagaparken. Det är en fyrspårsstation med 250 meter långa plattformar i två parallella tunnlar. Stora delar av området ovanför stationen och tunneln är kulturområde klassat som riksintresse.

– Projektet är tekniskt komplicerat med ett flertal tekniska konsulter inblandade. Vår uppgift är att koordinera alla delar och driva projektet effektivt framåt, säger Per Åkesson, uppdragsledare på Ramboll.

– Komplicerade schaktarbeten ska genomföras vilket kräver noggrann analys av genomförandet. Det är också en station som ska rymma många funktioner och installationer som måste få plats i utrymmet.

Ramboll har tidigare arbetat med att ta fram järnvägsplanen och systemhandlingarna för projektet och har stor förkunskap om projektet.

– Att vi fick uppdraget var en kombination av tidigare erfarenheter och att vi kunde påvisa en stark organisation för uppdraget. Vår styrka är att vi har kan hämta kompetenser i det egna företaget när behov uppstår. I arbetet med Entreprenad Haga är personal både från Sverige och Danmark involverade.

Med Station Haga skapas en ny viktig knutpunkt för kollektivtrafiken och det behövs när staden växer. Redan i dag bor drygt 17 000 människor med gångavstånd till stationen samtidigt som omkring 36 000 personer arbetar och studerar i området. Nya bostäder planeras dessutom vid Norra Masthugget och Skeppsbron.

– Den nya stationen innebär en ökad tillgänglighet. Det kommer att bli enklare att ta sig in till centrala Göteborg och gå snabbare att ta sig från stadens västra delar till övriga regionen. Flexibiliteten blir större och det kommer finnas fler knutpunkter och ställen att röra sig på, säger Per Åkesson.

Om Västlänken
Västlänken är en ny underjordisk järnvägsförbindelse under centrala Göteborg som ska knyta samman inkommande järnvägslinjer från norr, öster och söder och göra det möjligt att utöka kapaciteten av den regionala pendeltågstrafiken. Västlänken kommer att bli cirka åtta kilometer lång, varav drygt sex kilometer kommer att gå i tunnel. När Västlänken invigs kommer centrala Göteborg att få två helt nya pendeltågsstationer; Station Haga och Station Korsvägen. Dessutom byggs Göteborgs central ut med en pendeltågsstation.