Säker vattenförsörjning i Skellefteå

Skellefteå vattendrag

Skellefteå vattendrag

Kontakta

Anna Hamrin

Anna Hamrin

Enhetschef VA-process, Umeå
Tel: +46 10 615 49 80

Vatten är världens viktigaste livsmedel och kan inte tas för givet. Det tar Skellefteå kommun fasta på när de med Ramboll som huvudkonsult gör en jättesatsning på ett nytt vattenförsörjningssystem som ska förse 45 000 invånare med rent dricksvatten.

Ramboll tilldelades uppdraget i januari 2013, och har varit del av projektet sedan dess.
– Det föregicks av en upphandling vars utvärdering innehöll allt från pris till intervjuer med enskilda konsulter hos oss. Det var viktigt för kommunen att välja rätt eftersom man handlade upp en konsult som sedan skulle finnas med under hela uppdraget, från fas 1 till fas 4, säger Anna Hamrin, enhetschef VA-Process på Ramboll.

De fyra faserna är i korthet systemval, detaljprojektering, byggnation och driftsättning. Idag är man inne i fas 3, byggnation. Som huvudkonsult ansvarar Ramboll för helheten och projekterar samtliga teknikområden, däribland el, ventilation, vs, process, maskin, styr och övervakning och man hanterar projektets miljö- och tillståndsfrågor. Eftersom det är en utförandeentreprenad upprättar man handlingar som entreprenören ska kunna bygga efter.

– Bygg, mark och maskin är de tunga delarna. Där har vi valt att ta in generalentreprenören, som är NCC, och maskinentreprenören Goodtech tidigt i projektet. I och med att de sett alla handlingar redan när de börjar bygga har de också kunnat lämna synpunkter och bidra med smarta lösningar tidigt. Det gör att arbetet flyter smidigare i genomförandeskedet, säger Anna Hamrin.
Under det mest intensiva skedet jobbade runt 25 konsulter från Ramboll heltid med projektet, idag ligger man på kring ett tiotal - som sitter över hela landet, från Malmö till Boden, och tas in beroende på sin expertis.
– Vi har säkert 100 medarbetare på Ramboll som varit inblandade på ett eller annat sätt sedan vi fick uppdraget, säger Anna.

Planeringen och förverkligandet av det nya omfattande vattenförsörjningssystemet har varit speciellt för Ramboll på flera sätt, inte minst på grund av att man ansvarar för alla teknikområden.
– Dessutom är det unikt att vara med och skapa ett nytt vattenförsörjningssystem för en hel stad, annars handlar det ofta om ombyggnation av befintliga anläggningar när vi arbetar med vatten- och avloppslösningar.

För Skellefteå kommun är anledning till jättesatsningen som sagt att säkra vattenförsörjningen. I dag tar man ytvatten från Skellefteå älv, vars kvalitet är väldigt varierande.
– Nu går man över till en grundvattenlösning för att få stabilare kvalitet på vattnet, vilket även kommer att minska kemikalieförbrukningen. Det nya systemet baseras på fyra separata uttagsområden, vilket också gör att man har reservvatten om något skulle inträffa. Ytterligare en fördel är att arbetsmiljön på det nya verket kommer att bli avsevärt bättre, konstaterar Anna Hamrin.


 


Vattentäkten ersätter det nuvarande Aborrverket och kommer att ligga i Medleområdet. Byggnationen förväntas vara klar vara klar under hösten 2018. Därefter påbörjas intrimning och provdrift.

Vattenuttaget kommer att ske inom fyra uttagsområden, Selsforsen, Medle, Klutmark och Slind. De fyra uttagsområdena kommer att ge en flexibilitet och hög säkerhet för Skellefteås framtida vattenförsörjning.

Totalkostnad för huvudkonsulten i projektet, Ramboll Sverige, är ca 70 miljoner kronor. Man har funnits med sedan 2013 och ansvarar för helheten i nära samarbete med beställare och entreprenören. 

Projektet är uppdelat i fyra faser:
Fas 1: Systemval. Det rör allt ifrån processfrågor, rumsfunktioner till konstruktionsfrågor.
Fas 2: Detaljprojektering. Här ingår även produktionskalkyl för vattentäkten. De totala kostnaderna ska rymmas inom beviljad investering på 610 miljoner kronor.
Fas 3: Genomförande
Fas 4: Driftsättning