Ny våtmark till nytta för både människor och djur

Kontakta

Patrik Gliveson

Patrik Gliveson

Expert klimatanpassning
Tel: +46 (10) 6155437
M: +46 (70) 6355437 
Karin Skantze

Karin Skantze

Lead Consultant
Tel: +46 (10) 6156446
M: +46 (72) 1468346

Bollnäs kommun ska anlägga ett nytt våtmarksområde till nytta för både människor och djur. Ramboll har fått i uppdrag att planera och projektera området vid Björktjäratjärn. Våtmarken kommer att ha många fördelar. Bland annat kommer badsjön att få renare vatten, groddjur, insekter och fåglar gynnas med fukt och svalka och skolbarn får ett nytt område att besöka.

- Våtmarker är fantastiska! I dessa klafsiga områden pågår både vattenrening, vattenreglering, och klimatreglering och väldigt många djur och växter trivs, berättar Karin Skantze, miljökonsult och ansvarig för ekosystemtjänster på Ramboll.

När Bollnäs kommun utvecklar kommunens kollektivtrafik med bland annat en ny bussgata vid Björktjäratjärn är en viktig del det våtmarksområde som anläggs i anslutning till bussgatan. Kommunen har tagit hjälp av Ramboll för att ansöka om statliga finansiering och för att planera och projektera området.

Våtmarken ska fungera både som reningsverk och vattenmagasin, stärka den biologiska mångfalden och vara tillgänglig för besökare. Björktjäratjärn blir en renare badsjö och dessutom kommer översvämningarna att minska genom att höga dagvattenflöden kan fördröjas i våtmarken.

Ökad tillgänglighet och en undervisningsmiljö för barn

- Under 2021 börjar vi med att gräva om en del av det befintliga diket till ett så kallat tvåstegsdike. Vi anlägger också en fosfordamm och en våtmark. När detta har slutförts blir nästa steg att öka tillgängligheten i området genom ett nytt gångstråk med utkiksplats samt att främja både biologisk mångfald och trivsel med flera planteringar, viloplatser och brygga, säger Sofie Zetterlund, kommunekolog i Bollnäs kommun. 

Ansvarig för projektet på Ramboll är Christer Axelsson. Hans uppdrag blir att ta fram plan och genomförandebeskrivning som omfattar hydraulisk modell, projektering, geoteknik, inventeringar och sammanställningar av underlag för biologisk mångfald, bland mycket annat. Projektet har redan haft en del utmaningar, bland annat har de geotekniska förutsättningarna inneburit en något omarbetad utformning.

- Nästa sommar ska arbetet vara klart, lagom till badsäsongen börjar. Våtmarken kommer att bidra till att övergödningen minskar och det blir en naturlig magasinering av vatten, vilket minskar risken för översvämningar vid höga vattenflöden och vattenbrist vid torra perioder. Det är extra viktigt med dagens klimatförändringar, säger Christer Axelsson.

Kommunen planerar att använda området som en undervisningsmiljö för skolor och förskolor.

- Jag hoppas att vi får se många barn som håvar i vattnet och lär sig mer om vår natur, säger Christer Axelsson.

Läs mer om projektet på Bollnäs kommuns hemsida