Nytt biokraftverk i Maabjerg

Våra tjänster

Maabjerg BioEnergy, uppskattat att bli en av världens största biogasanläggningar, initierades av en grupp lokala jordbrukare i nära samarbete med traktens elleverantörer.

Anläggningen är projekterad att utnyttja en rad olika biokällor. De huvudsakliga resurserna ska tas från boskapsgödsel, men även från avfall från mjölkprodukter, slakterier, slam, grödor och industri. Det är beräknat att anläggningen kommer kunna hantera ungefär 600 000 ton biomassa per år, med en planerad årlig produktionskapacitet på runt 20 miljoner m3.

Den framställda biogasen ska utnyttjas i värme- och elproduktion och den överblivna gasen ska transporteras till ett närliggande kraftvärmeverk. Biomassans avvattnade restprodukter tas om hand av en extern operatör som planerar att låta dem genomgå termisk bearbetning.

Anläggningen syftar bland annat till att stödja en miljövänlig utveckling av jordbruks- och energisektorerna i regionen och samtidigt stärka jordbrukets konkurrenskraft. Den ämnar minska utsläppen av fosfor och kväve i vatten, reducera störande lukter som uppstår vid gödsling av fält och förbättra utnyttjandet av näringsämnen funna i gödsel.

I takt med att denna utveckling sker kommer vi även lokalt få se ett ökat utnyttjande av förnybara energikällor. Anläggningen beräknas kunna minska utsläppen av växthusgaser med över 50 000 ton CO2-ekvivalenter per år.

Ramboll har sedan 2005 erbjudit kunden sitt stöd i det europeiska Concertoprogrammet och var mellan 2006 och 2008 involverad i projektets inledande förstudier. Vi var även med och utforskade möjligheterna att införskaffa anläggningen som ett enda nyckelfärdigt paket. Då detta visade sig vara svårt fattades det 2008 beslut om att istället upphandla anläggningen i ett paket om 12 delar.

Rambolls tjänsteutbud 2008-2010 omfattade:

  • Ansvar för upphandling av:
  • Tillståndshantering
  • Miljökonsekvensbeskrivning