Livscykelanalys visar miljöpåverkan från vindkraft

Kontakta

Agnes Rönnblom

Agnes Rönnblom

Senior Consultant
Tel: +46 10 615 64 45

Vattenfall gör miljövarudeklarationer (EPD:er) för alla sina energislag och är ett av de ledande bolagen på området. Syftet är att ta fram tydlig, kvalitetssäkrad och jämförbar information till sina kunder om hur elproduktionen påverkar miljön men EDP:erna används också som underlag för att minska miljöpåverkan längs livscykeln. Ramboll har varit delaktiga i den senaste miljövarudeklarationen för Vattenfalls vindkraftsparker i Europa.

Vattenfall levererade sin uppdaterade EPD för företagets vindkraftsproduktion i december 2018 och Ramboll var del av projektgruppen med ansvar för livscykelanalysen (LCA). Arbetet omfattade att utföra en livscykelanalys för fyra nya vindkraftparker i Danmark, Tyskland, Wales och Nederländerna.

– Vi har brutit ner hela processen på detaljnivå för att ta reda på vilken miljöpåverkan en kilowattimme vindkraft har. Analysen rymmer hela livscykeln från förberedelse, byggnation, drift och leverans till avveckling av vindkraftparken, säger projektledare Sara Tollin, miljökonsult på Ramboll.

Vindförhållande en viktig faktor

Vattenfall har omkring 50 vindkraftparker i fem länder i Europa både på land och till havs. EPD:n är baserad på 13 av dem som tillsammans står för ca 60 procent av den totala produktionen. Urvalet av vindkraftparker är gjort så att det representerar Vattenfalls totala produktion med avseende på bl.a. vindförhållanden, storlek, naturmiljö och leverantörer.

– I en vindkraftpark kommer belastningen nästan uteslutande från det material som används när vindkraftverken byggs. Placeringen av ett vindkraftverk och det rådande vindläget på platsen är också en väldigt viktig faktor för miljöpåverkan. Ett vindkraftverk med ett bra vindläge producerar mer energi under dess livslängd och därmed blir miljöpåverkan per producerad kilowattimme lägre.

EPD:er på byggvaror, kläder och golv

Efterfrågan på EPD:er har ökat kraftigt de senaste åren. Tidigare gjordes de främst av företag som ville profilera sig inom hållbarhet och miljö, men idag är blir det allt vanligare att den som upphandlar ställer krav på att det finns en EPD. Den ökade efterfrågan avspeglas också i personalstyrkan hos Ramboll som för fem år sedan hade en anställd som arbetade inom området livscykelanalys, EPDer och klimatberäkningar och idag tio.

– Vi gör många olika beräkningar och har gjort livscykelanalyser på allt från kläder för sjukvården till trägolv. Vi märker särskilt att det finns en stor efterfrågan när det gäller byggvaror och det beror framförallt på en utveckling där Byggnadscertifieringar som BREEAM och Miljöbyggnad efterfrågar EPD:er, säger Sara Tollin.

Den ökade förekomsten ger också bättre analyser eftersom tillgången på data ökar. Ur ett användarperspektiv ökar dessutom möjligheterna att konkret använda dem för att jämföra och välja leverantörer utifrån ett hållbarhetsperspektiv.