Modernisering av vattenkraftstation minskar miljörisker och ökar lönsamheten

Långbjörns kraftstation. Foto: Vattenfall

Långbjörns kraftstation. Foto: Vattenfall

Kontakta

Simon Jansson

Simon Jansson

Divisionschef Energi
Tel: +46 10 615 68 24

Vattenkraftens flexibilitet blir en allt viktigare faktor när andelen förnybar och väderberoende energi i det svenska elnätet ökar. Ramboll har stor erfarenhet av att arbeta med vattenkraft och är just nu involverade i en uppgradering och modernisering av Långbjörns kraftstation som kommer att förlänga stationens livslängd, minska miljöbelastningen, förbättra verkningsgraden och möjliggöra ett större effektuttag.

Vattenkraftens betydelse för elproduktionen har ökat de senaste åren och den spelar idag en stor roll i regleringen av det svenska elnätet. Anledningen är att vattenkraft i hög grad används för att täcka upp för volymnedgångar från energityper som inte kan styras direkt, exempelvis sol- och vindkraft. Till skillnad från kärnkraften krävs det inte heller någon lång startprocess för att snabbt öka energiproduktionen – i en vattenkraftstation görs det snabbt genom att släppa igenom vatten som lagrats i dammar. Projektet i Ångermanälven ska resultera i ett ökat effektuttag utan att mängden vatten som släpps igenom totalt sett ökar. Elproduktionen kommer dock att öka eftersom den ombyggda anläggningen kommer kunna ta hand om en del av flödet som tidigare spillts vid sidan av stationen, framförallt under vårflod.

– Ökningen i verkningsgrad ligger på någon procent men ger en betydande ekonomisk vinst. Det innebär att Vattenfall får en relativt kort återbetalningstid på sin investering, säger Ulf Norberg, Ramboll, biträdande projektledare.

Upprustningen är omfattande och nödvändig och förlänger anläggningens livslängd med cirka 40 år. En uppgradering med ny teknik på styrsystem kommer resultera i modernare och bättre övervakning. Som en del i Vattenfalls hållbarhetssatsning övergår kraftstationen också till ett högtryckssystem som kraftigt reducerar mängden olja som används vid turbinregleringen och därmed drastiskt minskar miljöbelastningen vid ett eventuellt fel i hydraulsystemet.

– Vattenfall var tidiga att köpa in ny teknik inom området och har bland annat ersatt oljan i ett betydande antal turbinnav med vatten. Det innebär en stor miljövinst eftersom man därmed bygger bort risken att stora mängder olja hamnar i älven om till exempel en packning felar.

I projektet ingår en förnyelse av turbinen och en total renovering av andra delar som intagslucka, generator och delar av vattenvägen.

Projektet är, våren 2018, inne i drifttagningsfasen då samtliga funktioner och aggregatets prestanda kontrolleras. Drifttagningen förväntas ta två veckor. Därefter går aggregatet i provdrift i ytterligare två veckor innan det överlämnas till kommersiell drift. Ett sådant här projekt brukar ta ungefär tre år varav tio månader är arbete på avställd maskin vid anläggningen.

– En av de större utmaningarna är att man i stort sett alltid upptäcker brister som inte kunnat förutses vid tidigare kontroller när man demonterar maskinen. Det medför att det ofta blir tufft att klara tidsplaner och budgetar, men i Långbjörn har vi tillsammans med entreprenörer, övriga konsulter och beställare lyckats klara de uppsatta målen vad gäller både tider och ekonomi.