Utbyggnad av Hamnbanan fördubblar kapaciteten för sjötransporter

Illustration Hamnbanan mellan Eriksberg och Pölsebo

Illustration Hamnbanan mellan Eriksberg och Pölsebo

Dubbelspårsutbyggnaden av Hamnbanan ska öka kapaciteten för transporter till och från Göteborgs Hamn och viktiga industrier på västra Hisingen. I hård konkurrens vann Ramboll uppdraget att projektera den 1,9 kilometer långa sträckan mellan Eriksberg och Pölsebo.

– Dubbelspårsutbyggnaden innebär en stor vinst för hela Sverige och Norge. Skandiahamnen är den största hamnen i Norden och nu dubblas kapaciteten för sjötransporterna, säger Peder Thorsager, uppdragsledare, Ramboll.

Nästan 1,1 kilometer av det nya dubbelspåret ska gå under mark, i betong- och bergtunnlar, men en del kommer också gå genom park- och naturområden som måste skyddas.

– Det finns en bullerproblematik men projektet präglas framförallt av stor miljöhänsyn. Det kan finnas förorenade massor i gamla banvallen som behöver tas om hand.

Den fridlysta örten kalvnos trivs i gruset på Pölsebo bangård och måste bevaras. Dessutom vill man spara hasselbuskar och flera stora ekar.

– Järnvägslinjen är vald både med tanke på att optimera kapaciteten och att minska miljöpåverkan. Utförande kring skärningar anpassas för att kunna spara träd och buskar genom särskilda åtgärder. Träden inspekteras för att se vilka möjligheter vi har att rädda dem. Några ska flyttas och underhållas under byggskedet för att sedan återplanteras. Vi har till exempel en enorm ek som ska flyttas till ett nytt läge och det finns kanske två maskiner i världen som klarar det. 
Projekteringen kräver experter inom flera olika områden.

– Det är tjugo olika teknikområden inblandade. Kärntruppen består av cirka 30 personer men det är nog uppåt 100 personer som lagt tid i projektet, säger Peder Thorsager och fortsätter:

– Egentligen är projektet inte byggmässigt komplicerat. Däremot finns mycket logistik att ta hänsyn till, vilket kan bli en utmaning för entreprenören. Det passerar omkring 200 tåg/dygn och omläggningen måste ske successivt eftersom ett spår hela tiden måste vara öppet. Hamnen kan inte stänga. Rent tekniskt är det besvärligaste en vattendom som innebär att grundvattnet inte får sänkas hur som helst ens under byggtiden. Lösningen blir att schakta och bygga i korta etapper, en bit i taget.

Rambolls uppdrag är, tillsammans med underkonsulten Atkins, att ta fram kvalitetskraven, förutsättningar och beskriva förhållanden och begränsningar. Ansvaret för att hitta specifika lösningar ligger sedan på den totalentreprenör som upphandlas för att utföra arbetet.

– I arbetet med Hamnbanan har vi ett gott samarbete med Trafikverket. Vi pratar med varandra och kan hitta vägar framåt tillsammans med deras projektledning och specialister, säger Peder Thorsager.