Ramboll tar helhetsgrepp på Skärholmens vatten

Del av fokusområdet i Skärholmen

Del av fokusområdet i Skärholmen

Kontakta

Mikaela Rudling

Mikaela Rudling

Senior Consultant, Climate Adaptation
Tel: +46 (70) 6103696

Stockholm växer och är inom kort en miljonstad. För att alla som vill bo här ska få plats krävs ett stort antal nya bostäder. Det i sin tur kräver att detaljplaner ses över, bland annat med avseende på ledningsnätet för spill- och dagvatten. Fel dimensionerat kan det resultera i översvämningar och föroreningar. När det görs rätt bidrar det istället till bra dricksvatten och en god miljö. I projektet Fokus Skärholmen är det Ramboll som tar greppet om vattnet.

 4 000 nya bostäder nu, sannolikt ytterligare 6 000 i ett senare skede, och så samhällsservice som skolor och förskolor. Det är målsättningen med Fokus Skärholmen som är ett av Stockholms stads stora förtätningsprojekt. När nu staden ska utvecklas och växa, måste alla beståndsdelar finnas på plats och vara rätt anpassade – även sådana som inte syns och som de flesta av oss bara tar för givet.

Christer Axelsson är uppdragsledare på Ramboll:
– Vårt uppdrag är att skapa övergripande modeller för ledningsnätet i hela området, och att titta framförallt på dimensioner och kapacitet när det gäller spillvatten och dagvatten, berättar han.

Uppdraget är tvådelat. Man gör dels nulägesmodeller som visar kapaciteten idag och som identifierar var eventuella problem finns och dels jobbar man med framtidsmodeller.

– Där handlar det om att titta på nulägesmodellerna, lägga till nybyggnationen och sedan ställa sig frågan om det går att försörja även de nya bostäderna med det befintliga nätet eller om det krävs kapacitetshöjande åtgärder. Vi redovisar läget, och föreslår åtgärder där det behövs, säger Christer och fortsätter:

– De åtgärder vi föreslår utgår från nuläget men tar sikte ganska långt fram i tiden. Hur vill man att vatten och avloppshanteringen ser ut exempelvis 2040?

Han är en av 12 konsulter från Ramboll som jobbar i projektet*. Här finns bland andra deluppdragsledare för dagvatten och spillvatten, men framförallt personer som är duktiga på modellering. Till sommaren 2018 planerar man att ha tagit fram de underlag som krävs inför den första byggetappen.

– Under sommaren kommer det att göras flödesmätningar, för att kolla att verkligheten stämmer med våra beräkningar, och så uppdaterar vi det som behövs under hösten. Den del av uppdraget som rör de övergripande ledningsmodellerna kommer att vara klara under hösten efter att kalibrering genomförts.

Stockholms stads arbeten i fokusområdet fortsätter när detaljplanerna ska realiseras. Därefter ska flera planer tas fram för de kanske 6000 ytterligare bostäderna som ligger längre fram i tiden. Projekten inom Fokus Skärholmen kommer att fortgå under flera år framöver.

* Ramboll är inblandade även i andra delar av projekt Fokus Skärholmen. Bland annat har man projektörer som bemannar ett antal detaljplaner och går in och planerar de olika bostadsområdena.