Uppgradering av biogas i Falkirk

Våra tjänster

Ramböll har å Scottish Water Waste Services vägnar genomfört en förstudie rörande möjligheterna att uppgradera biogas producerad från Scottish Waters ordinarie förbränning av slam vid hanteringscentralen Dalderse WWTW. Som en del av denna studie ingick det att identifiera hur förbättringar till det befintliga systemet i kombination med möjligheten att introducera kombinerad förbränning av slam och avfall skulle kunna öka nyttjandegraden av producerad biogas.

Utförlig granskning av alla tillgängliga tekniker

Ramboll undersökte den lämpligaste tekniken för just denna anläggning och alla tillgänglig biogasuppgraderingsprocesser på marknaden beaktades. Eftersom den valda tekniken fortfarande var relativt okänd i England la Ramboll fram en tydlig översikt över berörda regelverk och incitament.

Miljömässiga och ekonomiska fördelar

Denna förstudie representerar det första steget i Englands utveckling av sin biogasindustri. Vattenverk som redan har förbränningsreaktorer installerade på plats står inför stora möjligheter att förbättra och investera i befintliga tillgångar. Biogas ger inte bara miljömässiga fördelar utan innebär också ett kostnadseffektivt alternativ på området för förnybara energikällor, eftersom det främjar minskad förbrukning av bränsle och/eller frambringar försäljning till det nationella gasnätet.