Borås Energi och Miljö bygger för framtiden

Illustration: Energi- och Miljöcenter, Borås

Illustration: Energi- och Miljöcenter, Borås

Kontakta

Simon Jansson

Simon Jansson

Divisionschef Energi
Tel: +46 10 615 68 24

Våra tjänster

Borås genomför en jätteinvestering för att säkra framtida energibehov och miljökrav. På Sobacken byggs en ny anläggning, Energi- och Miljöcenter, EMC, med nytt kraftvärmeverk, avloppsreningsverk och biogasanläggning med överföringsledningar till och från Borås stad. Ramboll har varit med sedan projektstarten.

När staden växer – både sett till yta och antal invånare – måste energiförsörjning, avfallshantering, vatten och avlopp fungera. Upprinningen till projektet var att avloppsreningsverket i Borås behövde moderniseras och byggas ut samtidigt som staden ville investera i ny biobränsleproduktion till fjärrvärmen. Eftersom det inte fanns plats att bygga ut det gamla reningsverket som ligger centralt på attraktiv mark blev lösningen att flytta det till Sobacken några kilometer utanför staden. Genom en samlokalisering av anläggningarna ser Borås Energi och Miljö möjligheter till synergier under både byggskedet och i driftsfasen.

– Att en medelstor stad som Borås gör en så stor investering för att modernisera infrastrukturen och bygga bort fossilberoendet är unikt i Sverige. Det finns inget motsvarande av den här kalibern, med allt samlat på ett ställe, och det har krävt mycket samordning. Samtidigt medför det en enorm press att allt ska fungera. Projektet är oerhört granskat, inte minst av lokalpressen, säger Per Nilsson, enhetschef vid Ramboll och delprojektledare för biogasanläggningen.

Enligt Borås Energi och Miljö är syftet med projektet att trygga stadens framtida infrastruktur och att förbereda för de krav som kommer att ställas på energisystemet framöver. Därför förbereds även för en expansion. Anläggningen blir flexibel så att den kan byggas ut och kompletteras i linje med de framtida behoven. Det finns också ett starkt hållbarhetstänk.

– Kraven är högt ställda när det gäller utsläpp till luft och vatten – kommunen får ett reningsverk som kan skicka ett av världens renaste avloppsvatten tillbaka till Viskan. Samtidigt säkerställs fjärrvärmeleveranser med fossilfria bränslen och den producerande biogasen tas om hand och integreras med behoven, säger Per Nilsson.
Gasen från anläggningen kommer huvudsakligen uppgraderas till fordonsgas, men även användas för att säkerställa energiproduktionen till fjärrvärmen. Dessutom förbereds för att möjliggöra framtida elproduktion. Ramboll är en stor partner i projektet och har varit med sedan starten.

– Ett tag var vi upp emot 70 personer från Ramboll som arbetade på området. Vi har haft ansvar för en stor del av projekt- och byggledning i princip alla delar. Ramboll har även ritat den nya stora kontrollrums- och personalbyggnaden med ett gemensamt kontrollrum. Här kommer man samla all drift- och underhållspersonal i framtiden.

Ett så stort projekt som EMC ställer extra höga krav på samordning. Det handlar till exempel om en ny infrastruktur för el och om nya ledningar och rör som ska dras och koordineras. Allt måste synkas och med så många aktörer och intressenter inblandade krävs lyhördhet och tydliga rutiner för hur allt ska hanteras och dokumenteras.