Biologisk mångfald vid Uppsala stadshus

(Bild: Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB)

(Bild: Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB)

Kontakta

Åsa Johansson

Åsa Johansson

Tel: +46 10 615 12 25
M: +46 727 351 225

Under om- och tillbyggnaden av Uppsala Stadshus har den biologiska mångfalden ökat inom fastigheten. Ramboll har bistått med projekt- och hållbarhetsstöd under alla faser av projektet.

Uppsala stadshus är en märkesbyggnad för Uppsala och färdigställdes 1964. Byggnaden har totalrenoverats och byggts till för att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för kommunens verksamhet samt externa hyresgäster och underlätta kontakt med medborgarna.

Höga krav på hållbarhet

Beställarkraven från Uppsala kommun var mycket högt ställda avseende hållbarhet. Projektet certifieras enligt Breeam SE och målet är att uppnå nivå ”Excellent” (Mer om certifiering nedan). Cirka 1500 -1800 medarbetare kommer att arbeta aktivitetsbaserat i byggnaden och därtill tillkommer externa verksamheter och besökare.

Projektet har inneburit en spännande utmaning att arbeta med en ombyggnation av en kulturskyddad profilbyggnad mitt i staden och en helt nyproducerad tillbyggnad (båda ungefär lika stora till ytan).

För att öka platsens ekologiska värden innehåller nyskapade grönytor kring stadshuset arter som antingen är naturligt förekommande i Sverige, alternativt arter med känd attraktionskraft för den lokala faunan. För att gynna fåglar och insekter väljs arter som är pollen- och nektarrika samt bärproducerande. Artsammansättningen ger blomning under hela växtsäsongen, med tonvikt på tidigblommande arter då bristen på föda för insekter är som störst.

Åtgärder för att värna de ekologiska värdena på platsen, exempelvis:

  • anläggning av artrika biotoptak
  • bevarande av skyddsvärda träd
  • plantering av nya värdefulla träd och perenner
  • uppsättning av holkar

Relevanta certifieringssystem

Några kommersiella och frivilliga system som används för miljöcertifiering och bedömning av planer, byggprojekt och byggnader omfattar krav som rör hänsyn till biologisk mångfald och ekosystemtjänster, exempelvis BREEAM för byggnader, Citylab och LEED.

Med hjälp av goda exempel visar vi på vikten av höga ambitioner inom exempelvis biologisk mångfald.

Inom BREEAM certifieringen ingår området ”Markanvändning och ekologi” med indikatorer som handlar om val av plats för byggnaden, tomtens ekologiska värde och skyddselement med ekologiskt värde, förbättring av ekologiska värden på tomten samt långsiktig påverkan på den biologiska mångfalden.


Läs mer om projektet på Uppsala kommuns webbplats Uppsala växer