Hållbarhetsarbete och ekosystemtjänsteanalys av Lommarstranden

Barn i gunga

Barn i gunga

Kontakta

johanna ardland bojvall

Johanna Ardland Bojvall

Enhetschef klimatanpassning
Tel: +46 (10) 615 63 40

Våra tjänster

Lommarstranden är en ny stadsdel i Norrtälje vid sjön Lommaren som i dag används av invånarna som rekreationsområde. Lommarstranden är uppskattat av invånarna och det är viktigt att lyssna på alla intresserade så att områdets tillgänglighet finns kvar.

– Det är ett utmanande uppdrag eftersom invånarna i Norrtälje använder området och det finns en risk att om man bygger bostäder på platsen så kan det upplevas som mer privat. Det är viktigt för Norrtälje kommun att det inkluderande perspektivet finns kvar och därför har vi valt att ha med medborgardialog i vår ekosystemtjänstanalys, säger Ingrid Nilsén Boklund, ingenjör och analytiker inom ekosystemtjänster.

Norrtälje kommun samarbetar med fem exploatörer om att utveckla området med hänsyn till de höga natur- och kulturvärden som finns i dag. Ramboll hjälper samverkansparterna med hållbarhetsarbetet i projektet och som en del i det görs en ekosystemtjänstanalys av Lommarstranden. Det är ett viktigt instrument för att tidigt i planeringsprocessen identifiera vilka sociala och ekologiska värden som ska bevaras, stärkas eller tillföras för att nå visionen om det naturnära stadslivet.

Med hänsyn till tidigare genomförda inventeringar och kartläggningar av de ekologiska värdena tillförs ett kulturellt perspektiv för att synliggöra områdets socioekologiska system. På så sätt kan vi hitta synergier och göra en konsekvensbedömning över hur platsens ekosystemtjänster, och därigenom Norrtäljes invånare, påverkas av en exploatering.

– Genom ett ekosystemtjänsteperspektiv kan vi kommunicera och lyfta fram Lommarstrandens värden och ta fram riktlinjer för hur man ska ta hänsyn till ekosystemtjänsterna i exploateringen. Målet är att skapa bättre planerings- och beslutsunderlag som gynnar både människa och miljö, säger Lottie Carlsson, landskapsarkitekt och analytiker inom ekosystemtjänster.

Ramboll tar också fram ett hållbarhetsprogram för platsen inom ramen för CITYLAB Action som är ett svenskt systemför hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Läs mer om Citylab action.