Genomförande av strategier för vattenutsläpp för att möta regionala initiativ

Kontakta

Robin L. Richards

REM, Principal
Tel: +1 703 516 2431
Great Lakes Initiative (GLI), en omfattande plan för att återställa och skydda de stora sjöarnas vatten, fastställer några av de strängaste vattenkvalitetsnormerna i USA. Tidig planering för de väsentliga förändringarna av utsläppsgränser och förberedelser genom att identifiera överensstämmelsealternativ (till exempel tillverkningsändringar, källkontroll, fokuserad platsspecifik riskbedömning, tekniska kontroller) var avgörande för en anläggning för att bestämma investeringar (mängd och tidpunkt).

Varje stat utvecklade genomförandestrategier för GLI:s vattenkvalitetskriterier och antidegradationsstandarder, men utan en tydlig karta befann sig både de som stod för utsläppen och tillsynsmyndigheter på okänt territorium för att utveckla utsläppsgränser och driftsförhållanden.   

Eftersom regler för vattenbruk och utsläpp i de stora sjöarna fortsätter att ligga i framkant av vetenskap och politik, håller Ramboll vattenfrågorna närvarande med flera industriella partners i regionen.

Att lösa efterlevnadsutmaningarna 

Med 20 års kontinuerligt samarbete har Ramboll tillhandahållit ett stålföretag ett brett spektrum av tjänster för att hantera de otaliga problemen i samband med vattenanvändningen vid det största integrerade stålverket i Nordamerika. Några av de viktigaste funktionerna är:

  • Källundersökning, teknisk utvärdering, analytiskt stöd och strategisk planering för att hantera efterlevnad av gränsvärden för utsläpp av kvicksilver
  • Utveckling av plan för föroreningsminimering för kvicksilver
  • Derivation av platsspecifika cyanidkriterier baserade på närvaro av ädelfisk
  • Rutinmässig, specialiserad studie av toxicitetsreducering
  • Undersökning av fiskdödsolyckor
  • Teknisk granskning och biologiska konsekvensbedömningar för vattenavskiljningsstrukturer (intag)
  • Bestämning av grundvattenkvalitet och statistiskt utvecklande riktmärken för förbättring
  • Flera konstruktionsuppgraderingar och driftsstöd för koksugnens avloppsreningsverk
  • Förberedelse av tillståndsansökningar inklusive utveckling av vattenkvalitetsbaserade utsläppsgränser och tekniskt baserade utsläppsgränser
  • Granskning och kommentering av utkast till föreskrifter, inklusive kontakt med tillsynsmyndigheter.

Kombinationen av aktiviteter (reglerande avkodning, tekniska och operativa bedömningar och studier för att förstå risker) gjorde det möjligt för detta integrerade järn- och stålverk att investera i åtgärder som resulterade i miljöfördelar och efterlevnad av utsläppsgränser.

Rambolls forskare och ingenjörer har deltagit i utvecklingen av denna långtgående och prejudicerande regel på federal nivå och i vissa stater antagandet av regeln i statliga program. Ramboll förblir aktivt engagerad i utformandet av federal och statlig reglering inklusive reglering av kylvattenintag (316 (b)), järn- och stålteknikbaserade utsläppsgränser (BPT / BCT / BAT) och antagande av nya analysmetoder.