Två av tre vill fortsätta med distansarbete - ny metod ska underlätta omställningen

25 november 2020
Vad är de anställdas upplevelser när arbete hemifrån plötsligt gått från undantag till regel? Hur påverkar det samarbetsklimatet internt och externt? Hur säkerställs kunskapsdelning och lärande? Ramboll har utvecklat en ny hemarbetsundersökning i syfte att hjälpa företag och organisationer samla insikter om den nuvarande situationen och vara bättre rustade för framtiden.
Coronapandemin har förändrat hur, var och när vi arbetar

Coronapandemin har förändrat hur, var och när vi arbetar

KONTAKT

Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

- Coronapandemin har förändrat hur, var och när vi arbetar vilket försämrat organisationers förutsättningar att styra verksamheten och stödja medarbetarna. Förändringarna är så pass omfattande att befintliga mätverktyg för medarbetares arbetsmiljö och välbefinnande är otillräckliga, säger Marvin Pastor, managementkonsult på Ramboll.

Rambolls undersökning identifierar grundläggande engagemangs- och hälsofrågor med fokus på den fysiska och psykosociala arbetsmiljön i hemmet. Målet är att bidra till att mildra de negativa effekterna av pandemin och underlätta för ledning och chefer att sätta in rätt stöd vid rätt tillfälle.

- Verktyget ger ledningen viktiga insikter samtidigt som medarbetarna får en möjlighet att lyfta sina behov gällande exempelvis arbetsbelastning och arbetsmiljö. Förutom att lösa eventuella utmaningar här och nu, kan undersökningen bidra i ett längre perspektiv genom att säkerställa effektiva, säkra och väl fungerande rutiner i framtiden, säger Marvin Pastor.

Två av tre trivs med hemarbete 

Sedan april har Ramboll utfört undersökningar på uppdrag av ett 30-tal nordiska verksamheter inom den privata och offentliga sektorn. De samlade resultaten visar att två av tre tillfrågade gillar distansarbete och vill fortsätta arbeta hemifrån när situationen återgår till det normala. 

- De som har tidigare erfarenhet av att arbeta hemifrån verkar ha något enklare att anpassa sig till omställningen. De fysiska förutsättningarna i form av exempelvis digitala lösningar är viktiga för att människor ska trivas och få sina arbetsuppgifter gjorda. Dialog med kollegor och närmsta chef betyder mycket. Att lyckas bibehålla en bra balans mellan arbete och fritid är självklart en annan faktor som spelar in, berättar Marvin Pastor.

Samtidigt upplever ungefär var femte anställd situationen som mycket krävande. Medarbetare under 40 år och kvinnor uppger i större utsträckning än övriga grupper att de påverkats negativt, framför allt på grund av bristen på sociala kontakter och ett stort ansvar för hushållssysslor och familj. Undersökningarna visar också att chefer har upplevt omställningen som mer utmanande än övriga anställda.

Råd till arbetsgivare

  • Fånga upp de medarbetare som anser distansarbetet vara utmanande och genomför individuella insatser. Det är idag betydligt större skillnad på de som har det bra och de som anser det vara utmanande, än det är i normala fall. Medarbetare som inte trivs bedömer situationen som mer kritisk, något som går ut över genomförandeförmågan, samarbetet och utvecklingsarbetet. Det kan röra sig om konkreta utmaningar som trångt boende, brist på teknisk utrustning eller för få möten med kollegor och chef. 

  • Skapa bra arbetsförhållanden. Gör en systematisk granskning och undersök om det är något som återkommande upplevs som problematiskt. Kanske är det brist på digitala samarbetsverktyg? Eller kanske är kompetensen kring dessa alldeles för låg? 

  • Skapa ramverk för samarbete. Regelbunden kontakt med kollegor är viktigt. Det skapar trivsel, engagemang och bygger en stöttande kultur. Därför bör det finnas tillräckligt med regelbundna digitala möten.

  • Höj kompetensen kring ledarskap på distans. Ledarskap är nu viktigare än någonsin. Det är tydligt att medarbetare som har löpande kontakt med sin chef både trivs bättre och löser sina uppgifter i större utsträckning. Samtidigt har många chefer stora utmaningar i att klara av sina egna uppgifter. Ökad kompetens inom ledarskap kommer troligtvis att ge många positiva effekter bland de anställda, samtidigt som det gör det lättare för cheferna att hantera sin vardag.

Lång erfarenhet av medarbetarundersökningar

Rambolls medarbetarundersökningar utgår ifrån den enskilda organisationens möjligheter, utmaningar, språkbruk och strategiska prioriteringar snarare än en lösning där alla organisationer antas fungera på samma sätt. Vill du veta mer? Läs mer om Rambolls tjänster inom verksamhetsutveckling och medarbetarundersökningar.