Regeringens försvarsproposition ger ökat fokus på civilt försvar och samhällsviktig verksamhet

06 november 2020
I regeringens försvarspolitiska proposition framkommer hur viktigt det är att mot bakgrund av att det försämrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och i Europa stärka totalförsvaret. Propositionen ger också särskild tyngd till det civila försvaret. Vi välkomnar satsningarna och är redo att stödja både befintliga och nya kunder i utvecklingen.
Enligt regeringens försvarsproposition ska vi ha förmåga att värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet.

Enligt regeringens försvarsproposition ska vi ha förmåga att värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet.

Kontakt

Lars Brånn

Lars Brånn

Market Director Resilience
Tel: +46 (10) 6156139
M: +46 (70) 6020839
Lars Brånn

Lars Brånn

Market Director Resilience
Tel: +46 (10) 6156139
M: +46 (70) 6020839

Relaterat

Flexibla sjukhus möter framtidens behov

Förmågan att hantera förändringar är livsviktig. Vi framtidssäkrar vårdmiljöer så att de kan hantera störningar oavsett om det handlar om trygghetsfrågor eller klimatförändringar. Läs mer: Projektet för att modernisera och rusta tre sörmländska sjukhus för framtiden

Skyddsrum - samlingsplatser även under fredstid

Ramboll har ett antal personer som är specialiserade på skyddsrum. Läs mer om några av de projekt vi jobbat med nyligen

Säker vattenförsörjning i Skellefteå

Vatten är världens viktigaste livsmedel och kan inte tas för givet. Det tar Skellefteå kommun fasta på när de med Ramboll som huvudkonsult satsar på ett nytt vattenförsörjningssystem. Läs mer om projektet här

Satsningen på försvaret består av tre delar: Stärkt militärt försvar, fördjupade internationella samarbeten och uppbyggnad av det civila försvaret. Bland förslagets prioriterade områden finns områden där Ramboll har expertis och erfarenhet, däribland:

Inriktningen innebär en ambitionshöjning, och det märks också i finansieringen som går i linje med försvarsberedningens delrapport Motståndskraft från 2017. För 2021 tillförs 1 miljard kronor för att stärka det civila försvaret, vilket sedan ska utökas år för år enligt en trappmodell upp till 4,2 miljarder.

- Det är viktigt att hålla i denna satsning långsiktigt och inte göra om tidigare misstag med neddragningar, något också försvarsministern vid presskonferensen underströk, säger Kristina Syk, expert på civilt försvar.

Positivt med privata aktörers delaktighet

Enligt försvarspropositionen har det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och resten av Europa försämrats. Totalförsvarets förmåga behöver därför fortsätta stärkas. Målbilden är att vi under minst tre månader ska kunna hantera en säkerhetspolitisk kris som innebär allvarliga samhällsstörningar, inklusive krigshandlingar i Sverige. Vi ska ha förmåga att försvara Sverige mot väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet. Samhällsviktiga funktioner och dess försörjning ska säkerställas.

- Privata aktörers delaktighet i och bidrag till totalförsvaret är ett återkommande tema i propositionen, något som vi på Ramboll ser mycket positivt på. Det är särskilt glädjande att det nu finns en gemensam målbild, då kan vi alla sträva åt samma håll, säger Lars Brånn, ansvarig för resiliens på Ramboll. 

Läs mer om innehållet i försvarspropositionen och regeringens ståndpunkt här


Ramboll redo att bidra med expertis

Vi står redo att bidra med vår expertis inom robust och resilient samhällsutveckling, både när det handlar om exempelvis vatten- och energiförsörjning, säkerhetsskyddsutveckling, arbete med skyddsrum och ledningscentraler och utveckling av organisation och ledning.

Läs mer om våra tjänster här