Positivt för miljön om producenterna får ansvar för textilinsamling

14 december 2020
Som en del i regeringens utredning om producentansvar för textil har Ramboll bidragit med en konsekvensanalys. Analysen kommer bland annat fram till att ett producentansvar skulle innebära att cirka 86 500 ton textil som idag slängs istället skulle tas om hand och att kostnaden för ett nationellt insamlingssystem skulle bli cirka 300 miljoner kronor per år. 
Det går åt stora mängder vatten, kemikalier och energi vid tillverkning av textil och utsläppen påverkar både hälsa och miljö.

Det går åt stora mängder vatten, kemikalier och energi vid tillverkning av textil och utsläppen påverkar både hälsa och miljö.

Kontakt

Åsa Soutukorva Swanberg

Åsa Soutukorva Swanberg

Miljöekonom
Tel: +46 10 615 68 40
M: +46 721 468 439
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

- Det går åt stora mängder vatten, kemikalier och energi vid tillverkning av textil och utsläppen påverkar både vår hälsa och miljön. Men textil kan vara en tillgång när den återanvänds och återvinns. En förändring i regelverket skulle dessutom kunna innebära ett förändrat beteende. Om vi använder varje plagg dubbelt så många gånger, eller ger vidare istället för att kassera, kan vi halvera klimatavtrycket från textilier, säger Åsa Soutukorva Swanberg.

Ansvaret ligger på producenterna

Senast 2025 ska alla EU-länder ha infört separat insamling av textilavfall. Sverige har som ambition att gå före i denna utveckling. Tanken med ett producentansvar är att det är producenterna som ska ta det största ansvaret enligt principen att den som bidrar till förorening också ska betala. Syftet är att uppnå ökad miljönytta genom förändrade rutiner och beteenden.

Ramboll beräknar att omkring 7 400 företag kan komma att omfattas av producentansvaret. De företag som berörs verkar inom textiltillverkning, textilförsäljning, uthyrning av textil och tvätterinäring. Förutom företagen berörs även kommersiella och ideella secondhandaktörer, kommuner, hushåll med flera. Kostnaden för att genomföra ett producentansvar enligt utredningens förslag om ett tillståndspliktigt insamlingssystem skulle i Sverige uppgå till 296 miljoner kronor per år.

- Vi ser i våra beräkningar att även om alla kostnader i slutändan spiller över från producenter till konsumenter skulle det i slutänden motsvara 23 öre extra kostnad på en t-shirt, säger Åsa Soutukorva Swanberg, miljöekonom på Ramboll.

Stor potential för miljönytta

De positiva konsekvenserna för miljön är ett minskat klimatavtryck, minskad energi- och vattenanvändning, minskade utsläpp av miljögifter, minskad försurning, minskad påverkan på sjöar och hav (övergödning) och minskad negativ påverkan på markanvändning och biologisk mångfald.

- Här finns stor potential för miljönytta. En kombination av producentansvar och andra åtgärder och styrmedel som hjälper konsumenter att agera rätt kan ge stor effekt, avslutar Åsa Soutukorva Swanberg.

Ytterligare en möjlig effekt av förslaget är att företag som sorterar och återvinner textilavfall i och med producentansvaret förväntas uppleva en ökad efterfrågan på sina tjänster, vilket kan innebära att nya arbetstillfällen skapas.

Läs utredningen "Producentansvar för textil – en del av den cirkulära ekonomin"